Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και σε πολύ μειονεκτική θέση

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους (μισθωτούς και ημερομισθίους) ανέρχεται στο 50% του συνόλου των α)ακαθάριστων πραγματικών μηνιαίων αποδοχών (καθαρές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου) και β) των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) με ανώτερο ποσό τα 24 ευρώ ημερησίως ή τα 600 ευρώ μηνιαίως.

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται:. > . α) σε 12 μήνες για τους ανέργους που θα προσληφθούν και ανήκουν σε μειονεκτική θέση β) σε 12 έως 24 μήνες για τους ανέργους που θα προσληφθούν και ανήκουν σε πολύ μειονεκτική θέση. Για προσλήψεις ατόμων έως 31/10/2013, 24 μήνες. Για προσλήψεις ατόμων από 1/11/2013 έως 30/04/2014,18 μήνες.

Για προσλήψεις ατόμων από 01/05/2014 έως 31/10/2014, 12 μήνες.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Είδος ενίσχυσης

Οικονομική Ενίσχυση - Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Απασχόληση – Εργασία

Σε ποιους απευθύνεται

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα

Άνεργοι οι οποίοι ανήκουν σε μειονεκτική και σε πολύ μειονεκτική θέση

Δικαιούχοι είναι οι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα

Δεν υπάγονται:

Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/94(ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του Ν.3812(ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009)

Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές

Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 1,παρ.3 του κανονισμού ΕΚ απ.800/2008 της επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008

Τα νυχτερινά κέντρα,οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης ,οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου

Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους

Τα υποκαταστήματα εταιριών που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό

Εξωχώριες εταιρίες, σύλλογοι, σωματεία

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα

Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος

Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων

Όροι και προϋποθέσεις

1. Επιχειρήσεις Δικαιούχοι είναι οι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού ...

1. Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι είναι οι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Δεν υπάγονται:

Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/94(ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του Ν.3812(ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009)

Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές

Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 1, παρ.3 του κανονισμού ΕΚ απ.800/2008 της επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008

Τα νυχτερινά κέντρα

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης

Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου

Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους

Τα υποκαταστήματα εταιριών που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό

Εξωχώριες εταιρίες, σύλλογοι, σωματεία

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα

Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος

Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.

2. Άνεργοι

Οι ωφελούμενοι που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι:

Άνεργοι οι οποίοι ανήκουν σε α)μειονεκτική και σε β) πολύ μειονεκτική θέση

Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:

Για τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα από την επιχείρηση, είχαν απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο χώρο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας

Για άτομα που απασχολούνταν στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα

Για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου)

Για άτομα που είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε. και Ε.Ε.

Για άτομα που είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε. και για άτομα που είναι μέλη σε συνεταιρισμούς

Για άτομα που είναι εταίροι στις Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε.

Για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/98

Για άτομα που θα προσληφθούν για την κάλυψη συμβατικών υποχρεώσεων της επειχείρησης όπως της δημιουργίας θέσεων εργασίας από επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται σε άλλο καθεστώς ενίσχυσης, που αφορά σε μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των προσληφθέντων

Για άτομα που θα προσλάβουν οι έμμεσοι εργοδότες, δηλ οι (αρχικοί) εργοδότες προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης)

Για άτομα που θα απασχοληθούν με μίσθωση-σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή

Τι χρηματοδοτείται

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους (μισθωτούς και ημερομισθίους) ανέρχεται στο 50% του συνόλου των α)ακαθάριστων πραγματικών μηνιαίων αποδοχών (καθαρές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου) και β) των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) με ανώτερο ποσό τα 24 ευρώ ημερησίως ή τα 600 ευρώ μηνιαίως.

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται: α) σε 12 μήνες για τους ανέργους που θα προσληφθούν και ανήκουν σε μειονεκτική θέση β) σε 12 έως 24 μήνες για τους ανέργους που θα προσληφθούν και ανήκουν σε πολύ μειονεκτική θέση. Για προσλήψεις ατόμων έως 31/10/2013, 24 μήνες. Για προσλήψεις ατόμων από 1/11/2013 έως 30/04/2014,18 μήνες. Για προσλήψεις ατόμων από 01/05/2014 έως 31/10/2014, 12 μήνες.

Προϋπολογισμός

€ 8.000.000

Περίοδος υποβολής

από 1/7/2013 έως 31/10/2014

Σχετικά αρχεία
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Ηλεκτρονική διεύθυνση

http://ait.oaed.gr

Διεύθυνση

Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος

Τηλ

210 9989014, 210 9989016, 210 9989017

Μένιος Κοντοβάς

210 9989116-46

mkontovas@oaed.gr

nthesis@oaed.gr