Δελτίο τύπου ΠΣΙΚΞΓ για τις καταστροφικές για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών διατάξεις του μνημομίου 3

Πατήστε αυτόν τον σύνδεσμο για το Δελτίο Τύπου

Πατήστε αυτόν τον σύδεσμο για το Σχέδιο Νόμου