Θα ανακληθούν άδειες εάν διαπιστωθούν σοβαρές παρατυπίες

Εκατό κλιμάκια του ΕΟΠΠΕΠ θα ξεχυθούν την άλλη εβδομάδα σε όλη την Ελλάδα για να ελέγξουν 3.000 άδειες Φροντιστηρίων , Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Δια Βίου Μάθησης Ι, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν, από κτιριολογικής άποψης, για την επικαιροποίησης της άδειας ή έκδοσης νέας άδειας, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Τα μέλη των κλιμακίων εκπαιδεύονται αυτές τις ημέρες ως προς τις διαδικασίες ελέγχου.

Τα τρία βασικά σημεία που θα εγείρουν ανάκληση της άδειας, είναι:

Η μη ύπαρξη υποδομής για τα ΑΜΕΑ

Η στατιστική επάρκεια του κτιρίου.

Η μη ύπαρξη πυρασφάλειας.

Οι έλεγχοι που θα γίνουν επιβάλλονται από τον σχετικό νόμο

Οι φορείς που έχουν λάβει άδεια ιδιωτικού παρόχου εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της διαδικασίας της ανανέωσης προηγούμενης άδειας και προσκόμισης στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Υπεύθυνης Δήλωσης, οφείλουν να καταθέσουν μέχρι 31/05/2015 πλήρη φάκελο δικαιολογητικών ώστε να επικαιροποιηθεί η άδειά τους σύμφωνα με το ν. 4093/2012 .

Οι φορείς που έχουν λάβει άδεια ιδιωτικού παρόχου εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, προσκομίζοντας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, δεν οφείλουν να κάνουν κάτι μέχρι την λήξη της 2ετους αδείας τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4093/2012 ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 75 ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται χορήγηση νέας άδειας, καταθέτουν εντός σφραγισμένου φακέλου μεγέθους Α4 τα κάτωθι δικαιολογητικά (με τη σειρά που αναφέρονται):

Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο αίτησης εναρμόνισης με τον Ν.4093.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για :

Φυσικά πρόσωπα Νομικά πρόσωπα Ένωση προσώπων Ισχύουσα οικοδομική άδεια και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων.

Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση.

Βεβαίωση δύο (2) μηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτηριολογικής μονάδας (όροφος ή αυτοτελές κτήριο) ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό. --- (Στην περίπτωση που η ισχύουσα οικοδομική άδεια είναι χρήσης εκπαιδευτηρίου δεν απαιτείται η προσκόμιση της ως άνω βεβαίωσης).

esos.gr