Σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος 3.500 περίπου Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, τα οποία διέθεταν ισχύουσα άδεια από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οφείλουν να προσαρμοσθούν στα απαιτούμενα από το Ν.4093/2012, όσον αφορά τις κτιριολογικές τους υποδομές.

Με βάση τα κριτήρια του Ν.4092/2012, σύμφωνα με έγγραφο του ΕΟΠΠΕΠ, έχουν αδειοδοτηθεί για πρώτη φορά 2.600 περίπου νέα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Για τους συγκεκριμένους φορείς, εκτός των διοικητικών δικαιολογητικών, έχουν ελεγχθεί η νομιμότητα των κτιρίων τους, η ύπαρξη πυροπροστασίας, καθώς και η στατική τους επάρκεια.

Επιπλέον, έχουν ελεγχθεί 4000 Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών τα οποία διέθεταν ισχύουσα άδεια από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και έχουν προσαρμοσθεί στα απαιτούμενα από το Ν.4093/2012, όσον αφορά τις κτιριολογικές τους υποδομές διασφαλίζοντας τη νομιμότητα των κτιρίων τους, την ύπαρξη πυροπροστασίας, καθώς και τη στατική τους επάρκεια.

Το Μητρώο των αδειοδοτημένων Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα διασφαλίζοντας τη διαφάνεια των διαδικασιών και την δημοσιοποίηση στο κοινό των στοιχείων των αδειοδοτημένων φορέων.

Επίσης, οι διδάσκοντες σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Φροντιστηρίων και Κατ’ οίκον «αδειοδοτούνται» από τον ΕΟΠΠΕΠ, με τη διαδικασία της αναγγελίας έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 κατόπιν ελέγχου των απαραίτητων από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΠΕΠ.

Το Μητρώο των διδασκόντων σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Φροντιστηρίων και κατ’ οίκον δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα διασφαλίζοντας τη διαφάνεια των διαδικασιών και την δημοσιοποίηση στο κοινό των στοιχείων των αδειοδοτημένων εκπαιδευτικών.

Ο ΕΟΠΠΕΠ, διερευνά με όλα τα μέσα, τυχόν καταγγελίες επιβάλλοντας τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4093/2012 για τους φορείς τους οποίους αδειοδοτεί ενώ παράλληλα διαβιβάζει τα πορίσματα των ελέγχων σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.