Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με το νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση όπου περιλαμβάνεται και διάταξη για την γλωσσομάθεια και πιο συγκεκριμένα για τις προυποθέσεις για τη χορήγηση

H νέα διάταξη ορίζει:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

Σε περίπτωση που στις προϋποθέσεις περιλαμβάνεται η παρακολούθηση προγράμματος διδακτικής ξένης γλώσσας σε Α.Ε.Ι., με όμοια απόφαση καθορίζονται η διάρκεια, οι πιστωτικές μονάδες, οι δικαιούχοι συμμετοχής και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για την οργάνωση των προγραμμάτων εκδίδεται απόφαση της Συγκλήτου, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα προσφερόμενα μαθήματα, οι πιστωτικές τους μονάδες και τυχόν τέλη παρακολούθησης, η οποία εγκρίνεται, ύστερα από γνώμη Ι.Ε.Π. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Οι εκδοθείσες, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπουργικές αποφάσεις δυνάμει της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4250/2014 διατηρούνται σε ισχύ.