Πρόγραμμα Διδακτικής για την απόκτηση σε κέντρα Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Δείτε παρακάτω όπως παρουσιάζει το ipaideia.gr τις προυποθέσεις και τους δικαιούχους συμμετοχής στι πρόγραμμα καθώς και μέχρι πότε ισχύει

{ad}

Το απευθύνεται, όπως παρουσιάζει το ipaideia.gr αποκλειστικά και μόνο, σε όσους κατέθεσαν αίτηση για χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014 (ημερομηνία έκδοσης του ν. 4250/2014) έως και 8-2-2017 (ημερομηνία δημοσίευσης της 6117/ 13-1-2017 υπουργικής απόφασης), εφόσον

α) έως και την 8-2-2017 ήταν κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου και β) πληρούσαν, κατά την ημερομηνία υπο-βολής της αίτησης τους, τις προϋποθέσεις, σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστης γνώσης
(Γ2/C2). Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα καταβάλλο-νται τέλη παρακολούθησης, ποσού 450 ευρώ. Η επιτυχής
παρακολούθηση του προγράμματος δεν εξασφαλίζει τη ipaideia.gr χορήγηση επάρκειας, εφόσον δεν πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 6 της 6117/13-1-2017 υπουρ- γικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της αριθμ. 77728/Ν1/11-5-2017 υπουργικής απόφασης.
2. Για την παρακολούθηση του , απαι- τείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου στο
Ε.Κ.Π.Α., εντός της προθεσμίας και με τη διαδικασία που θα ορίσει το Πανεπιστήμιο. Στην αίτηση πρέπει οπωσδή-
ποτε να αναγράφονται τα πλήρη προσωπικά στοιχεία του αιτούντος και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Το Πανεπιστήμιο υποχρεούται να αποστέλλει αυθημε-ρόν ηλεκτρονικά στo αρμόδιο Τμήμα Δ’ της Αυτοτελούς
Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ, στη δι- εύθυνση [email protected], ημερήσιο κατάλογο με
το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τα-χυδρομείου των αιτούντων και τη γλώσσα για την οποία
ενδιαφέρονται, προκειμένου η ανωτέρω υπηρεσία να βεβαιώσει ότι έχει, εμπροθέσμως, υποβληθεί από τους
παραπάνω αίτηση για χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας της γλώσσας αυτής. Σε περίπτωση που δεν
εκδοθεί η εν λόγω βεβαίωση, ο αιτών δεν εγγράφεται στο πρόγραμμα. Η βεβαίωση αυτή, σε ουδεμία περίπτω-
ση έχει την έννοια ότι ο αιτών συγκεντρώνει τις λοιπές προϋποθέσεις για τη χορήγηση επάρκειας.
3. Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις θεματικές ενό-τητες. Οι δυο πρώτες θεματικές ενότητες θα είναι κοινές
για όλους τους εκπαιδευόμενους, θα έχουν διάρκεια 4 εβδομάδων η καθεμιά και θα προσφέρονται στην ελ-
ληνική γλώσσα, ενώ η τρίτη θεματική ενότητα θα έχει διάρκεια 8 εβδομάδων και θα προσφέρεται στην κάθε
γλώσσα επιλογής. Οι δυο πρώτες θεματικές ενότητες θα είναι προαπαιτούμενες για την παρακολούθηση της
τρίτης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται την συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσ-
σών για τη χορήγηση Πιστοποιητικού επιτυχούς ολοκλή- ρωσης αυτού σε παραπάνω από μια γλώσσα επιλογής,
παρακολουθεί τις δύο πρώτες θεματικές ενότητες και μετά από την επιτυχή ολοκλήρωσή τους παρακολουθεί
την τρίτη θεματική ενότητα για κάθε γλώσσα επιλογής.
Στην περίπτωση αυτή τα προβλεπόμενα στην παράγρα-φο 1 της παρούσης τέλη παρακολούθησης ποσού 450
Ευρώ αυξάνονται αντίστοιχα μόνο ως προς τη συμμε-τοχή στην τρίτη θεματική ενότητα για κάθε επιπλέον
γλώσσα επιλογής.
4. Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μόνο κατά τα ακα-δημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019. Μετά τη λήξη
του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, το πρόγραμμα δε θα παρέχεται πλέον.

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημί-ου για την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και για την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υπο-βολής αίτησης συμμετοχής σε αυτό, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Π.Α.: www.uoa.gr και του ΥΠ.Π.Ε.Θ: www.minedu.gov.gr. Μετά την ολοκλήρωση του προ-γράμματος οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν «Πιστοποιη-τικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος Διδα-κτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της γλώσσας επιλογής σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS» από το Πανεπι-στήμιο, το οποίο θα πρέπει να προσκομίσουν στο Τμήμα ipaideia.gr Δ’ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της 6117/13-1-2017 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποι- ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 της αριθμ. 77728/ Ν1/11-5-2017 υπουργικής απόφασης προκειμένου να τους χορηγηθεί η σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Το εγκριθέν Πρό-γραμμα, έτσι όπως υπεβλήθη από το Εθνικό και Καποδι-στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και παρατίθεται στο πα-ράρτημα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος την οποία θα παρουσιάσει έγκαιρα το ipaideia.gr.

Δείτε το παράρτημα εδώ