Για την επικαιροποίηση αδειών ΚΞΓ, Μέσης

Επικαιροποίηση Αδειών ΚΞΓ, ανά διετία

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 και τις σχετικές διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, όλα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών οφείλουν να επικαιροποιούν την άδεια τους, ανά διετία, με αναγγελία στον ΕΟΠΠΕΠ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Επικαιροποίησης (πατήστε εδώ)
  • Σημαντική επισήμανση: συνυποβάλλετε φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας του/των κτιρίου/κτιρίων, έγγραφο που το έχετε ήδη (επί τη ευκαιρία, ελέγξτε την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού για την έγκαιρη ανανέωση του)
 • Καταβολή χρηματικού ποσού ύψους €50. Γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής e -Πληρωμές ΕΟΠΠΕΠ. Για να μπείτε στην εφαρμογή, πατήστε εδώ. Προσοχή: θα χρειαστεί να εισάγετε τους κωδικούς (όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης) που διαθέτετε στο taxisnet.
 • Δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας και των κτηριολογικών προδιαγραφών (πατήστε εδώ)
 • Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο αιτών δεν έχει την ιδιότητα, ούτε έχει απολυθεί από θέση, δημόσιου υπαλλήλου (πατήστε εδώ)
 • Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ και ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ)
 • Φορολογική ενημερότητα
 • Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου: 1. Περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης, Περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης

Η αναγγελία αποστέλλεται, ταχυδρομικά έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους, από την ημερομηνία που αναγράφεται στη νέα άδεια. Προσοχή, ο φάκελος υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν παρέλθει η διετία (λαμβάνεται υπόψη το έτος). Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη διεύθυνση: Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ., Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία.

Σημαντικές επισημάνσεις:

 1. Να εξετάσετε άμεσα την ημερομηνία που αναγράφεται στην τελευταία άδεια που σας έχει στείλει ο ΕΟΠΠΕΠ.
 2. Για να υπολογίσετε αν έχει παρέλθει η διετία, λαμβάνετε υπόψη:
  • την ημερομηνία που αναφέρεται στη Συνεδρίαση της επιτροπής ΕΟΠΠΕΠ (όχι αυτή που αναγράφεται στην κορυφή της σελίδας, κάτω από το bar code) και
  • μόνον το έτος έκδοσης της άδειας σας, και όχι το μήνα. Επί παραδείγματι, πρέπει να ανανεωθούν έως 31 Μαΐου 2019 οι άδειες που έχουν εκδοθεί από 1/1/2017 έως 31/12/2017.
 3. Σε περίπτωση που το ΚΞΓ έχει τη μορφή νομικού προσώπου, π.χ. Ο.Ε.:
  • ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, και οι μέτοχοι ή εταίροι συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση περί της μη ιδιότητας δημοσίου υπαλλήλου.
  • φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και πιστοποιητικά πρωτοδικείου εκδίδονται και για λογαριασμό της εταιρείας και για λογαριασμό του νόμιμου εκπροσώπου
 4. Σε περίπτωση που έχετε κάνει τροποποίηση αδείας και τώρα διαθέτετε νέα άδεια ΕΟΠΠΕΠ, με διαφορετικό ΑΦΜ, οφείλετε να κάνετε ανάκληση της προηγούμενης, μη ισχύουσας, άδειας. Απαιτείται αποστολή email στον ΕΟΠΠΕΠ, όπου ο εκπαιδευτικός φορέας με το παλιό ΑΦΜ δηλώνει ότι έχει πάψει να λειτουργεί.
 5. Σε περίπτωση που θέλετε να επικαιροποιήσετε και για φροντιστήριο Μέσης οφείλετε να ετοιμάσετε ξεχωριστούς φακέλους για κάθε φορέα. Απαιτούνται:
  • 1 (μία) αίτηση επικαιροποίησης ανά φορέα (ΚΞΓ, Μέσης)
  • 1 (ένα) παράβολο ανά φορέα
  • πρωτότυπα δικαιολογητικά για το φάκελο επικαιροποίησης του ΚΞΓ

απλές φωτοτυπίες των πρωτοτύπων για το φάκελο επικαιροποίησης του Φροντιστηρίου

Διευκρινήσεις / πληροφορίες: Βασίλης Παπαδημητρίου, Υποδιευθυντής Συνδέσμου (τηλ: 210-3830752, fax: 211-7600080-2, email: [email protected]

Επικαιροποίηση Αδειών ΚΔΒΜ, ανά διετία

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το Ν. 4547/2018 του Υπουργείου Παιδείας, η άδεια ΚΔΒΜ 1 και ΚΔΒΜ 2 χορηγείται, τροποποιείται και επικαιροποιείται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.). Ως εκ τούτου, όλα τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης με υφιστάμενη άδεια, οφείλουν να την επικαιροποιούν, ανά διετία, με τη διαδικασία της αναγγελίας στο τμήμα Δ’ Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων Δια Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Έντυπο Αναγγελίας – Αίτηση Επικαιροποίησης (πατήστε εδώ)
 • Παράβολο €100 με τη μορφή ‘διπλότυπου είσπραξης’ από Δημόσιο Ταμείο υπέρ ΚΑΕ 1450189001 και με την αιτιολογία ‘Επικαιροποίηση Αδείας ΚΔΒΜ. Προσοχή: προς το παρόν δεν υπάρχει η δυνατότητα να πληρώσετε μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο).
 • Δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας και των κτηριολογικών προδιαγραφών (πατήστε εδώ)
 • Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ και ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ)
 • Φορολογική ενημερότητα
 • Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου
  • Περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης, 2. Περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης

Η αναγγελία αποστέλλεται, ταχυδρομικά έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους, από την ημερομηνία που αναγράφεται στη νέα άδεια. Προσοχή, ο φάκελος υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν παρέλθει η διετία (λαμβάνεται υπόψη το έτος).

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το Ν. 4547/2018 του Υπουργείου Παιδείας, η άδεια ΚΔΒΜ 1 και ΚΔΒΜ 2 χορηγείται, τροποποιείται και επικαιροποιείται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.). Ως εκ τούτου, όλα τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης με υφιστάμενη άδεια, οφείλουν να την επικαιροποιούν, ανά διετία, με τη διαδικασία της αναγγελίας στο τμήμα Δ’ Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων Δια Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Έντυπο Αναγγελίας – Αίτηση Επικαιροποίησης (πατήστε εδώ)
 • Παράβολο €100 με τη μορφή ‘διπλότυπου είσπραξης’ από Δημόσιο Ταμείο υπέρ ΚΑΕ 1450189001 και με την αιτιολογία ‘Επικαιροποίηση Αδείας ΚΔΒΜ. Προσοχή: προς το παρόν δεν υπάρχει η δυνατότητα να πληρώσετε μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο).
 • Δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας και των κτηριολογικών προδιαγραφών (πατήστε εδώ)
 • Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ και ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ)
 • Φορολογική ενημερότητα
 • Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου
  • Περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης, 2. Περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης

Η αναγγελία αποστέλλεται, ταχυδρομικά έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους, από την ημερομηνία που αναγράφεται στη νέα άδεια. Προσοχή, ο φάκελος υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν παρέλθει η διετία (λαμβάνεται υπόψη το έτος).

Σημαντικές επισημάνσεις:

 1. Να εξετάσετε άμεσα την ημερομηνία που αναγράφεται στην τελευταία άδεια που σας έχει στείλει ο ΕΟΠΠΕΠ.
 2. Για να υπολογίσετε αν έχει παρέλθει η διετία, λαμβάνετε υπόψη:
  • την ημερομηνία που αναφέρεται στη Συνεδρίαση της επιτροπής ΕΟΠΠΕΠ (όχι αυτή που αναγράφεται στην κορυφή της σελίδας, κάτω από το bar code) και
  • μόνον το έτος έκδοσης της άδειας σας, και όχι το μήνα. Επί παραδείγματι, πρέπει να ανανεωθούν έως 31 Μαΐου 2019 οι άδειες που έχουν εκδοθεί από 1/1/2017 έως 31/12/2017.
 3. Σε περίπτωση που το ΚΞΓ έχει τη μορφή νομικού προσώπου, π.χ. Ο.Ε.:
  • ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, συμπληρώνει την υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας (πατήστε εδώ).
  • φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και πιστοποιητικά Πρωτοδικείου εκδίδονται και για λογαριασμό της εταιρείας και για λογαριασμό του νόμιμου εκπροσώπου.
 4. Τα παραστατικά (εκτός του εντύπου αναγγελίας) υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, σαρωμένα σε αποθηκευτικό μέσο, CD, DVD ή USB. Έτσι ο φάκελος περιλαμβάνει i) την αίτηση επικαιροποίησης σε έντυπη μορφή και ii) και ένα αποθηκευτικό μέσο με όλα τα παραστατικά (δικαιολογητικά, e-παράβολο, υπεύθυνη δήλωση).
 5. Ο φάκελος κατατίθεται στη ταχ. διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα Δ’ Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων Δια Βίου Μάθησης, Α. Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι.
 6. Εξωτερικά του φακέλου να αναγράφεται: Αναγγελία για την Επικαιροποίηση Άδειας ΚΔΒΜ

Διευκρινήσεις / πληροφορίες: Βασίλης Παπαδημητρίου, Υποδιευθυντής Συνδέσμου (τηλ: 210-3830752, fax: 211-7600080-2, email: [email protected]