Εγκύκλιο με θέμα τη «Δυνατότητα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών να διδάσκουν σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και αντίστροφα – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ» εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Με την παρ. 2 του άρθρου 203 του ν.4610/2019 (Α’ 70) προστέθηκε 1 περίπτωση α’ στην παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 682/1977, στην οποία ορίζεται: α) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που έχουν σύμβαση εργασίας (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) με μειωμένο διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως, μπορούν να διδάσκουν σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών, το οποίο ανήκει σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την ιδιωτική σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν. Παράλληλα, κάθε εκπαιδευτικός που εργάζεται σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών, μπορεί να εργάζεται και σε ιδιωτική σχολική μονάδα, η οποία ανήκει σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, συνάπτοντας σύμβαση εργασίας με διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως.

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που εμπίπτουν στις διατάξεις της ανωτέρω περίπτωσης, προκειμένου να δύνανται να κάνουν χρήση της σχετικής δυνατότητας που τους παρέχεται, οφείλουν να λάβουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου (διδασκαλία σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών) από το αρμόδιο διοικητικό όργανο (Δ/ντής – Δ/ντρια Εκπαίδευσης) που εποπτεύει τη λειτουργία της ιδιωτικής σχολικής μονάδας στην οποία διδάσκουν, κατόπιν σχετικής γνώμης του οικείου και κατά βαθμίδα αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Π.Ε., κατ’ άρθρο 11, παρ. 8 του π.δ/τος 1/2003 ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., κατ’ άρθρο 12, παρ. 7 του ίδιου π.δ/τος).

Για τη χορήγηση της σχετικής άδειας, τα κατά περίπτωση αρμόδια γνωμοδοτικά (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και αποφασιστικά (Δ/ντης-Δ/ντρια Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Όργανα οφείλουν να ελέγξουν και να διαπιστώσουν τη συνδρομή των περιορισμών που θέτει η σχετική διάταξη, ήτοι: διοριστήριο στο ιδιωτικό σχολείο με διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών και υπαγωγή του Φροντιστηρίου ή του Κ.Ξ.Γ. (για το οποίο ζητάει την άδεια ο/η εκπαιδευτικός) σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης από τη Διεύθυνση υπαγωγής της σχολικής μονάδας, ανεξαρτήτως βαθμίδας.

EΓΚΥΚΛΙΟΣ