Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι, σχετικά με το θέμα της προθεσμίας υποβολής αναγγελίας επικαιροποίησης των αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, εξαιρετικά για το έτος 2020,παρατείνεται μέχρι τις 31.07.2020για λόγους ανωτέρας βίας covid-19

και ένεκα της μέχρι σήμερα περιορισμένης λειτουργίας υπηρεσιών Δημοσίου Τομέαπου καθιστούσε δυσχερή την έκδοση πιστοποιητικών, η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικώνπου δεν μπορούσαν να προσκομιστούντης από 59405/Ν1/20-05-2020 Εγκυκλίου μας.

Υπενθυμίζεται ότι τα δικαιολογητικά,αποστέλλονται στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.