Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Ελληνοαμερικανικήw Ένωσης ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2012. Οι υποψήφιοι και υπεύθυνοι σχολείων που επιθυμούν να μάθουν τα αποτελέσματα, μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας. Τα αποτελέσματα σε έντυπη μορφή θα αποσταλούν στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους οι υποψήφιοι την Τετάρτη 1η Αυγούστου 2012.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση αναμένει τα πιστοποιητικά από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας προς το τέλος Σεπτεμβρίου. Αμέσως μετά, τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικά στους υποψηφίους.

Δείτε επίσης:
…………………………………………………………………….

The Centre for the Greek Language has announced the results of the May 2012 Examination for the Certificate of Attainment in Greek. Candidates and school owners/directors who wish to view the results online can visit our related webpage. Printed copies of results will be mailed to the address indicated on the candidate’s application form on Wednesday, August 1, 2012.

The Hellenic American Union expects to receive the certificates from the Centre for the Greek Language by the end of September. Certificates will be mailed to candidates immediately thereafter.

See also: