Ημερομηνίες Εξετάσεων

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) γνωστοποιεί ότι για το έτος 2013 οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είναι η 14η, η 15η και η 16η Μαΐου 2013.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ως εξής:

Δείτε το ενημερωτικό δελτίο εδώ

………………………………………………………………………

Εξετάσεις ελληνομάθειας

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1994 με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτεύεται απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας και συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία Πολιτισμού και Εξωτερικών. Έχει ως σκοπό την ενίσχυση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός της Ελλάδας, την οργάνωση της διδασκαλίας της σε αλλοδαπούς και ομογενείς, τη στήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και την παραγωγή κάθε μορφής υλικού που θα συντελούσε στην προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας.

Τα τέσσερα επιστημονικά τμήματα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας είναι:

α) το Τμήμα Λεξικογραφίας,

β) το Τμήμα Γλωσσολογίας,

γ) το Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας και

δ) το Τμήμα Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Τα τμήματα αυτά με τους συνεργάτες τους έχουν αναλάβει την εκπόνηση πληθώρας προγραμμάτων στο χώρο της γλωσσικής εκπαίδευσης.

Tο Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας
  • Ασχολείται με τη διοργάνωση των εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας.

  • Εκπονεί ερευνητικά προγράμματα για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας.

  • Παρέχει υποστηρικτικό υλικό, θεωρητικό και πρακτικό, για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης και ως δεύτερης γλώσσας.

  • Δίνει κατευθυντήριες γραμμές για τη σύνδεση των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας με τη διδασκαλία, για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών εκμάθησης της ελληνικής.

  • Παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας.

  • Μέσω των δύο περιοδικών παραχωρεί χώρο σε ερευνητές αλλά και διδάσκοντες της ελληνικής γλώσσας να δημοσιεύουν τις έρευνές τους ή διδακτικές προτάσεις.

  • Διαθέτει χώρο για δημόσια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ διδασκόντων