Αλλαγές στο Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Σε τροποποίηση του πλαισίου για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και τις εξετάσεις προχωρά το υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με ΦΕΚ που δημοσιευτηκε σήμερα και αλλάζει ορισμένες από τις διαδικασίες για τις εξετάσεις που διενεργούνται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Συγκεκριμένα σημαντική αλλαγή για το πιστοποιητικό Ελληνομάθειας σύμφωνα με το ΦΕΚ επέρχεται στο όριο ηλικίας των συμμετεχόντων αφού από τα 14 έτη ως ελάχιστη ηλικία για συμμετοχή στις εξετάσεις ορίζεται πλέον το 8ο έτος. Αναλυτικά τι προβλέπεται για τις εξετάσεις σχετικά με το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας μετά τις αλλαγές Το πιστοποιητικό Ελληνομάθειας χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση των υποψηφίων στις τέσσερις (4) γλωσσικές δεξιότητες του κάθε επιπέδου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντος διατάγματος και στη δεύτερη σελίδα του υποδείγματος.


Σε περίπτωση αποτυχίας οι υποψήφιοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν μέρος στις εξετάσεις επόμενης εξεταστικής περιόδου.

Η γραπτή επανεξέταση για την απόκτηση του πιστοποιητικού ελληνομάθειας είναι δυνατή, ύστερα από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και καταβολή παραβόλου, υπέρ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Το κατώτατο ύψος του παραβόλου αυτού ορίζεται σε πενήντα (50,00) ευρώ, ενώ το ανώτατο σε εβδομήντα πέντε (75,00) ευρώ. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με απόφαση του καθορίζει, στην αρχή κάθε οικονομικού έτους, το ύψος του παραβόλου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις περισσοτέρων του ενός επιπέδων, εφόσον το δηλώσουν και καταβάλλουν τα εξέταστρα υπέρ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Το κατώτατο ύψος των εξέταστρων ορίζεται σε εξήντα πέντε (65,00) ευρώ, ενώ το ανώτατο σε εκατό (100,00) ευρώ. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με απόφαση του καθορίζει το συγκεκριμένο ύψος των εξέταστρων. Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο τηρεί ειδικό βιβλίο χορήγησης των πιστοποιητικών αυτών, στο οποίο αναγράφονται: ο αύξων αριθμός του πιστοποιητικού, τα στοιχεία του επιτυχόντος, το επίπεδο ελληνομάθειας. Αντίγραφο του πιστοποιητικού ελληνομάθειας χορηγείται, ύστερα από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου και καταβολή παραβόλου, υπέρ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Το κατώτατο ύψος του παραβόλου αυτού ορίζεται σε δέκα (10,00) ευρώ, ενώ το ανώτατο σε είκοσι (20,00) ευρώ.

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με απόφαση του καθορίζει το ύψος του παραβόλου». Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει την ευθύνη:

α) της σύνταξης των θεμάτων των εξετάσεων για όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας και την αποστολή τους στα εξεταστικά κέντρα,

β) της έκδοσης ετήσιου προγράμματος εξετάσεων, του ορισμού εξεταστικών περιόδων και του ορισμού της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων,

γ) της επίλυσης οποιουδήποτε προβλήματος σχετικού με τις εξετάσεις Για το καθένα από τα έξι επίπεδα ελληνομάθειας, συντάσσονται θέματα για την εξέταση των τεσσάρων δεξιοτήτων, δηλαδή κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, με ανάλογο βαθμό δυσκολίας. Στα επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2 η εξέταση περιλαμβάνει απαραιτήτως και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας- μορφοσύνταξη, λεξιλόγιο» Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι ομογενείς και οι αλλογενείς, ηλικίας από οκτώ (8) ετών και άνω.

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας μπορεί να ορίζει την κατώτατη ηλικία συμμετοχής στις εξετάσεις του κάθε επιπέδου, ανάλογα με τη δυσκολία του. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν, μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις. Στην αίτηση δηλώνεται το εξεταστικό κέντρο και το επίπεδο γλωσσομάθειας στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν. Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι υποβάλλουν και επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητα τους ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (Α' 75) και καταβάλλουν και τα εξέταστρα. Οι υποψήφιοι οι οποίοι υποβάλλουν εκπρόθεσμα αίτηση δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις.

www.dikaiologitika.gr