Εξετάσεις Α Λυκείου Τράπεζα θεμάτων 2013-2014

Oδηγό για τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος ξένης γλώσσας για τους μαθητές της Α’ Λυκείου, εξέδωσε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με το ΙΕΠ και τις οδηγίες που εστάλησαν προς όλους τους καθηγητές που θα ασχοληθούν με τη διαμόρφωση των ερωτημάτων, τα θέματα, τα οποία είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας, ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από Τράπεζα Θεμάτων και κατά 50% από τον διδάσκοντα.

Στην προκειμένη περίπτωση τα θέματα 1 & 2α ορίζονται από τον διδάσκοντα, ενώ τα θέματα 2β και 3 κληρώνονται από την Τράπεζα Θεμάτων. Οι δοκιμασίες θα είναι σταθμισμένες και ευθυγραμμισμένες με τα επίπεδα γλωσσομάθειας της 6βαθμης κλίμακας του Συμβουλίου της Ευρώπης, ώστε να είναι εφικτός ο έγκυρος έλεγχος γνώσεων/δεξιοτήτων.

Ο συνολικός χρόνος εξέτασης είναι 120 λεπτά, ενώ η βαθμολόγηση της εξέτασης των ξένων γλωσσών υιοθετεί τη μέτρηση της βαθμολογίας στην κλίμακα του 20 όπως και στα άλλα μαθήματα του Λυκείου και καταλήγει σε αυτή μετά από αναγωγή των μονάδων από την κλίμακα του 100.

Επίπεδο γλωσσομάθειας Oσον αφορά το επίπεδο γλωσσομάθειας που ελέγχουν τα θέματα και με βάση την ύλη που περιλαμβάνεται στα εγκεκριμένα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται στα μαθήματα των ξένων γλωσσών, τα θέματα ελέγχουν:
  • Επίπεδο γλωσσομάθειας από Β1 έως Β2 στην Αγγλική

  • Επίπεδο γλωσσομάθειας από Α1- έως Α1+ στη Γαλλική και τη Γερμανική

Από τον διδάσκοντα ορίζονται τα εξής θέματα:
  • Θέμα 1. Κατανόηση γραπτού λόγου

Δίδεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο

α) 180-350 λέξεων για τα Αγγλικά

β) 150-180 λέξεων για τα Γαλλικά και Γερμανικά

Το κείμενο συνοδεύεται από μία δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα που αποσκοπούν στον έλεγχο σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων και πληροφοριών του κειμένου (30% της βαθμολογίας).
  • Θέμα 2α. Λεξικογραμματική

Δίνεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα για την Αγγλική και 5 για τη Γαλλική και τη Γερμανική. Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (20% της βαθμολογίας).

Από την Τράπεζα Θεμάτων θα κληρωθούν τα εξής θέματα:
  • Θέμα 2β. Λεξικογραμματική

Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο γραμματικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα για την Αγγλική και 5 για τη Γαλλική και τη Γερμανική. Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (20% της βαθμολογίας).
  • Θέμα 3. Παραγωγή γραπτού λόγου

Οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα κείμενο, έκτασης 120-150 λέξεων στην Αγγλική και 80-120 λέξεων στη Γαλλική και Γερμανική, σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις, ή/και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του – δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιον σκοπό (30% της βαθμολογίας).

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗ

ethnos.gr