ΘΕΜΑ: “ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ”

Α) Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίου.

1. Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 70-100 λέξεων για την Α΄τάξη και 100-130 λέξεων για τις Β΄ και Γ΄τάξεις. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν :

α) Σε 4 ερωτήσεις με τις οποίες αξιολογείται η κατανόηση του κειμένου.

β) Σε 4 παρατηρήσεις σχετικές με τη γραμματική και τη σύνταξη, είτε μέσα από το κείμενο είτε όχι, αρκεί τα γραμματοσυντακτικά φαινόμενα να έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Κάθε παρατήρηση μπορεί να αναλύεται σε υποερωτήσεις.

γ) Από τους μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων ζητείται επιπλέον η γραφή καθ’ υπαγόρευση κειμένου 50-70 λέξεων για τον έλεγχο της ορθογραφίας.

2. Βαθμολογία : Κάθε ερώτηση – παρατήρηση στην Α΄τάξη βαθμολογείται με 0 – 2,5 μονάδες, ενώ στις Β΄ και Γ΄τάξεις κάθε ερώτηση-παρατήρηση βαθμολογείται με 0 – 2 μονάδες και η ορθογραφία με 1 – 4 μονάδες.


Στις σχολικές μονάδες όπου εφαρμόστηκε πιλοτικά το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στις χρονιές 2011-2014 τα προτεινόμενα θέματα αφορρούν μόνο τη Β’ και Γ’ τάξη και θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την αξιολόγηση των ξένων γλωσσών που περιγράφεται στο Π.Δ.47/2012 (ΦΕΚ Α΄ 97) και

Η αξιολόγηση των μαθητώ της Α’ τάξης θα γίνεται με βάση το ισχύον ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και το διδακτικό βιβλίο της Α’ τάξης Γυμνασίου.

Β) Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Γενικού Λυκείου

Α’ Λυκείου:

Στις προαγωγικές εξετάσεις ο τρόπος εξέτασης των ξένων γλωσσών περιλαμβάνει θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας. Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται ως εξής:

Θέμα 1. Κατανόηση γραπτού λόγου

Δίδεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150-180λέξεων , το οποίο συνοδεύεται από μία δοκιμασία με δέκα (10)ερωτήματα που αποσκοπούν στον έλεγχο σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του κειμένου (σύνολο 30 %).

Θέμα 2α. Λεξικογραμματική

Δίνεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής ικανότητας με 5 ερωτήματα . Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (σύνολο 20 %).

Θέμα 2β. Λεξικογραμματική

Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο γραμματικής ικανότητας με 5 επιμέρους ερωτήματα . Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (σύνολο 20%).

Θέμα 3. Παραγωγή γραπτού λόγου

Οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα κείμενο, έκτασης 80-120 λέξεων, σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις, ή/και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιον σκοπό) (σύνολο 30%).

Τα θέματα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων και κατά 50% από το διδάσκοντα. Συγκεκριμένα: το θέμα 1 και το θέμα 2α ορίζονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Το θέμα 2β και το θέμα 3 ορίζονται από την τράπεζα θεμάτων.

Ο συνολικός χρόνος εξέτασης είναι 120 λεπτά και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στην επιλογή και στην εκπόνηση θεμάτων από τον εκπαιδευτικό.

Η βαθμολόγηση της εξέτασης των ξένων γλωσσών υιοθετεί τη μέτρηση της βαθμολογίας στην κλίμακα του 20 όπως και στα άλλα μαθήματα του Λυκείου και καταλήγει σε αυτή μετά από αναγωγή των μονάδων από την κλίμακα του 100.

Η εξέταση στη Β’ και Γ’ τάξεις συνίσταται στα εξής :

α) Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150-180 λέξεων και τέσσερις ερωτήσεις κατανόησής του. Κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε περισσότερα υποερωτήματα.

β) Δίνονται τέσσερις (4) παρατηρήσεις γραμματικο-συντακτικών φαινομένων, μέσα από το κείμενο. Κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει δύο (2) ως τέσσερα (4) ερωτήματα.

γ) Ο μαθητής καλείται να παραγάγει γραπτό λόγο (καθοδηγούμενο ή ελεύθερο) 120-150 λέξεων.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 35% στις ερωτήσεις της κατηγορίας α΄ και β΄ και κατά 30% στην παραγωγή γραπτού κειμένου.

Γ) Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις ΕΠΑΣ


α) Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150 -180 λέξεων και τέσσερις ερωτήσεις κατανόησής του. Κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε περισσότερα υποερωτήματα

β) Δίνονται τέσσερις παρατηρήσεις γραμματικο -συντακτικών φαινομένων, μέσα ή έξω από το κείμενο. Κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει δύο έως τέσσερα ερωτήματα.

γ) Ο μαθητής καλείται να παράγει γραπτό λόγο (καθοδηγούμενο ή ελεύθερο) 120-150 λέξεων.

2. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 35% στις ερωτήσεις της κατηγορίας α΄ και β ΄ και κατά 30% στην παραγωγή γραπτού κειμένου.

• Κανένα γραπτό δεν βαθμολογείται με μηδέν (0).

• Κείμενο και παρατηρήσεις πρέπει να δίνονται μέσα από το βιβλίο που διδάχτηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και οι φωτοτυπίες να είναι καθαρές και ευανάγνωστες.


ΙΙ) περιπτώσεις απαλλαγής από την ξένη γλώσσα

Π.Δ. 157/1986

Άρθρο 2 Παρ. 2. Για τους μαθητές που φοιτούν σε Γυμνάσιο ή Λύκειο ειδικής αγωγής και προσκομίσουν βεβαίωση δημόσιου Ιατροδιαγνωστικού Κέντρου ή σταθμού ότι παρουσιάζουν προβλήματα διαταραχής στο λόγο, μετά από σχετική απόφαση του συλλόγου καθηγητών του σχολείου τους, ο βαθμός στη Μουσική ή και στη Ξένη Γλώσσα δεν υπολογίζεται για την προαγωγή ή απόλυση τους ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης.

Γ6/141/14-05-1993 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Παρ. 1. Υστερα από σχετικά ερωτήματα για την ισχύ ή μη της παρ. 2 του Αρ. 2 του Π.Δ. 157/86 και για τους μαθητές των κανονικών Γυμνασίων και Λυκείων που προσκομίζουν βεβαίωση δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού ότι παρουσιάζουν προβλήματα διαταραχής στο λόγο (δυσqρθρία, κεκεδισμό κ.λ. -όχι δυσλεξία) σας πληροφορούμε ότι για λόγους ίσης μεταχείρισης και στα πλαίσια της κατά το δυνατόν σχολικής ενσωμάτωσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για αυτούς που φοιτούν σε κανονικά Γυμνάσια – Λύκεια. Συγκεκριμένα ο βαθμός των ανωτέρω μαθητών στη μουσική και στην Ξένη Γλώσσα δεν υπολογίζεται για την προαγωγή ή απόλυση τους, ούτε στο Γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης.

Παρ. 2. Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την αρ. 161/16-5-90 του Υπουργείου μας, η ισχύς της διαγνωστικής βεβαίωσης, που εκδίδεται από ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία για τους δυσλεξικούς μαθητές είναι τριετής.

Π.Δ. 188/1985

Άρθρο 5 Για τους μαθητές των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως που πάσχουν από βαρηκοΐα (σε ποσοστό 67% και πάνω) που βεβαιώνεται από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, οι βαθμοί της ξένης γλώσσας και της Μουσικής δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την εξαγωγή των προαγωγικών ή απολυτηρίων αποτελεσμάτων ούτε κατά τον υπολογισμό του γενικού βαθμού προαγωγής ή απόλυσης τους.

Β.Δ. 20.6/08-07-1955

Άρθρο 70

Παρ. 6. (Όπως αντικαταστάθηκε με το Π.Δ.188/85 Αρ.2)

Παρ. 1. Όταν μαθητής σχολείου Μέσης Γενικής Εκπ/σης εγγράφεται ή μετεγγράφεται σε σχολείο που διδάσκεται διαφορετική ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχθηκε στο σχολείο προέλευσης του, ο βαθμός του στη ξένη γλώσσα δεν υπολογίζεται για την προαγωγή ή απόλυση του, ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνον για τη σχολική χρονιά της εγγραφής ή μετεγγραφής του στο νέο σχολείο καθώς και για την επόμενη σχολική χρονιά φοίτησης. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις: α) διετών μαθητών εφόσον στην τάξη επαναφοίτησης τους αλλάζει η διδασκόμενη ξένη γλώσσα (εκτός των διετών μαθητών της Α` τάξης του Γυμνασίου) και β) μαθητών οι οποίοι εγγραφόμενοι ή μετεγγραφόμενοι σε άλλο σχολείο δεν αλλάζουν μεν ξένη γλώσσα, αλλά στην προηγούμενη τουλάχιστον τάξη, δε διδάχτηκαν στο σχολείο προέλευσης τους την ξένη γλώσσα, διότι δε γινόταν διδασκαλία της. Για τους μαθητές των παραπάνω κατηγοριών υπολογίζεται ο βαθμός της Ξένης Γλώσσας, εφόσον ο κηδεμόνας τους ή οι ίδιοι (όταν είναι ενήλικοι) υποβάλουν στο σχολείο τους σχετική δήλωση το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της διδασκαλίας των μαθημάτων.

Π.Δ. 123/1987

Άρθρο 2 Παρ. 2. Οταν μαθητές τάξης ή τμήματος γυμνασίου ή λυκείου δε διδάχθηκαν καθ` όλου ξένη γλώσσα για οποιοδήποτε λόγο, με την έναρξη της διδασκαλίας της οι μαθητές αυτής της τάξης ή τμήματος την πρώτη σχολική χρονιά διδάσκονται την Ξένη Γλώσσα με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος αυτού, όπως αυτό κάθε φορά ορίζεται αυτό για την Α` τάξη γυμνασίου, τη δεύτερη σχολική χρονιά διδάσκονται το αναλυτικό πρόγραμμα της Β` τάξης γυμνασίου κ.ο.κ. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται με τον προβλεπόμενο, κάθε φορά τρόπο εξέτασης των μαθητών της τάξης στην οποία φοιτούν, αλλά τα θέματα των γραπτών εξετάσεων καθορίζονται όπως προβλέπεται για τις αντίστοιχες τάξεις και οι βαθμοί τους στην ξένη γλώσσα υπολογίζονται για την προαγωγή ή απόλυση τους.

Παρ. 3. Οταν σε τμήμα ,τάξη ή τάξεις γυμνασίου ή λυκείου διακοπή η διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας για οποιοδήποτε λόγο, οι μαθητές με την επανάληψη της διδασκαλίας της, συνεχίζουν την ξένη γλώσσα από εκεί που την σταμάτησαν, ανεξάρτητα από την τάξη στην οποία φοιτούν, εξετάζονται με τον προβλεπόμενο κάθε φορά τρόπο εξέτασης των μαθητών της τάξης στην οποία φοιτούν, αλλά τα θέματα των γραπτών εξετάσεων καθορίζονται όπως προβλέπεται για τις αντίστοιχες τάξεις των οποίων το αναλυτικό πρόγραμμα διδάσκονται και οι βαθμοί τους στην ξένη γλώσσα υπολογίζονται για την προαγωγή ή απόλυσή τους.

Με εκτίμηση

Θεοδώρα Βονιτσάνου – Guilloteau

Σχ. Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας TO ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΩ