Τόκους υπερημερίας πληρώνει το υπουργείο Παιδείας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών του ΓΚΡΑΤΣ, λόγω Καθυστέρησης κατά πέντε μήνες της καταβολής της οικονομικής εισφοράς της χώρας μας στον προϋπολογισμό της Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας έτους 2011.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε δαπάνη εννιακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (#979,82 ευρώ), σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Κ.Τ. του ΥΠΔΒΜΘ, Ειδικού Φορέα 19-110 και Κωδικό Αριθμό Εξόδων 2612, οικονομικού έτους 2012, όπου υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις, καθώς και την έκδοση ισόποσου εντάλματος πληρωμής, στο όνομα της Τράπεζας της Ελλάδος και επί του Ταμείου Υπολόγου Συμψηφισμών, για την εξόφληση των τόκων υπερημερίας φύεις #976,82 ευρώ, λόγω Καθυστέρησης της καταβολής της οικονομικής εισφοράς της χώρας μας στον προϋπολογισμό της Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών του ΓΚΡΑΤΣ έτους 2011


.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΛΑΪΔΗΣ

esos.gr et.diavgeia.gov.grPosted Image