ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΕ Κ.Ξ.Γ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Φ.Κ.Α. Αρ.45/2017 Υπολογισμός ημερών ασφάλισης των καθηγητών στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, (Κ.Ξ.Γ.). Ειδικότερα:

Στις 08/12/2017, δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, η Εγκύκλιος 45/2017 του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, (Ε.Φ.Κ.Α.), σύμφωνα με την οποία καθορίζεται ο νέος τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφάλισης των εργαζομένων στα Κ.Ξ.Γ.

Σύμφωνα με την παραπάνω Εγκύκλιο, και έχοντας υπόψη ότι:

Α) από την ψήφιση του Ν.4415/2016 , το ωρομίσθιο των καθηγητών προκύπτει από την μαθηματική σχέση

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ= 6/21/25 x ΝΟΜΙΜΟΣ ή ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Β) με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 9 του Άρθρου 2 του Ν.3846/10 που ορίζουν ότι «οι αποδοχές των μερικώς απασχολούμενων με ημερήσια ή μηνιαία αμοιβή είναι συνάρτηση του ύψους του ημερομισθίου ή του μηνιαίου μισθού που αντιστοιχεί σε πλήρη ημερήσια ή μηνιαία απασχόληση του κατά περίπτωση ισχύοντος συμβατικού ωραρίου και των ωρών ημερήσιας ή εβδομαδιαίας απασχόλησης»,

προκύπτει ότι οι ημέρες ασφάλισης των καθηγητών των Κ.Ξ.Γ. είναι συνάρτηση των πραγματικών ωρών εργασίας εβδομαδιαίως, σε σχέση με τις 21 ώρες εβδομαδιαίως, (σύμφωνα με τις οποίες ο καθηγητής θεωρείται πλήρους απασχόλησης και κατά συνέπεια ασφαλίζεται με 25 ημερομίσθια το μήνα).

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ/ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ με πλήρη απασχόληση (21 ώρες την εβδομάδα) άνω των 25 ετών

0 – 3 έτη

586,08€

3 – 6 έτη

644,09€

6 – 9 έτη

703,03€

9 – 35 έτη

761,90€

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ/ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ με πλήρη απασχόληση (21 ώρες την εβδομάδα) κάτω των 25 ετών

0 – 3 έτη

510,95€

3 – 35 έτη

562,05€


ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ/ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ με μερική απασχόληση (κάτω των 21 ωρών την εβδομάδα) άνω των 25 ετών

0 – 3 έτη

6,70€

3 – 6 έτη

7,36€

6 – 9 έτη

8,04€

9 – 35 έτη

8,71€

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ/ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ με μερική απασχόληση (κάτω των 21 ωρών την εβδομάδα) κάτω των 25 ετών

0 – 3 έτη

5,84€

3 – 35 έτη

6,42€

Επιπλέον, στην ίδια Εγκύκλιο ορίζεται ότι κάθε επιπλέον ώρα μετά την 21η εβδομαδιαίως θεωρείται – για όσους αμείβονται με μισθό – ως υπερωριακή, κατά συνέπεια εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις των Ν.3863/10, 4144/13 και 4093/12, οι οποίες ορίζουν ότι μέχρι την συμπλήρωση 120 ωρών ετησίως, η αμοιβή που καταβάλλεται στον εργαζόμενο για κάθε ώρα υπερωριακής απασχόλησης είναι προσαυξημένη κατά 40% (ή ότι καθορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία), με την προϋπόθεση ότι η υπερωριακή απασχόληση έχει πρωτίστως καταχωρηθεί πριν την πραγματοποίησή της στο οικείο «Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών».

Παράδειγμα υπολογισμού ημερών ασφάλισης:

Έστω ένας καθηγητής με 15 ώρες απασχόλησης την εβδομάδα. Αν ο συγκεκριμένος είχε συμφωνημένο ωρομίσθιο 7,00€ και εργαζόταν για 3 ώρες/ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα, τα ένσημα που θα έπαιρνε κατά μέσο όρο θα ήταν 21.

Αντιθέτως, με βάση τα νέα δεδομένα, για τον ίδιο εργαζόμενο τα ένσημα που θα έπαιρνε θα ήταν 18 και θα υπολογίζονταν ως εξής:

(25 x 15)/21 = 18 ΕΝΣΗΜΑ.

Κατόπιν επικοινωνίας μας με τη Διοίκηση του ΙΚΑ σας ενημερώνουμε πως οι νέες διατάξεις της εγκυκλίου 45/2017, έχουν ισχύ από την ψήφιση του νόμου 4415/06.09.2016.

Για ότι νεότερο, θα επανέλθουμε.