Ο αριθμός των αιτήσεων χορήγησης της σε κατά το χρονικό διάστημα από 26-3-2014 έως 8-2-2017 ανέρχεται κατά προσέγγιση στις 3800 αναφέρει σε γραπτή του απάντηση ο Υπουργός Παιδείας στη Βουλή.

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1122/13-11-2017, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης σχετικά με τη χορήγηση επάρκειας για άδεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών, ο Υπ. Παιδείας είπε:

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α ’74), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 90 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄/4-8-2017) και των διατάξεων του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 (ΦΕΚ. 324 Β’/8-2-2017) Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός Κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, με την υπ’ αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 (ΦΕΚ Β’ 1773/23-05-2017) Υ.Α. και διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2β. του άρθρου 90 του Ν.4485/2017, οι υποβληθείσες προτάσεις Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών των Πανεπιστημίων που εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο των εν λόγω Ιδρυμάτων, διαβιβάστηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για διατύπωση γνώμης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π).

Εν συνεχεία, και αφού εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ακολούθησε η έκδοση α) της 23537/Ν1/12-2-2018 (ΦΕΚ B’ 620/23-02- 2018) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: Έγκριση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), β) της 23542/Ν1/12-2-2018 (ΦΕΚ B’ 620/23-02-2018) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: Έγκριση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και γ) της 23544/ Ν1/12-2-2018 (ΦΕΚ B’ 595/22-02-2018) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: Έγκριση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), οι οποίες αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: www.minedu.gov.gr. προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσουν περαιτέρω ανακοινώσεις επί της διαδικασίας εγγραφής των ενδιαφερομένων στα ανωτέρω Προγράμματα, τόσο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., όσο και στις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων που θα τα εκπονήσουν. Η διάθεση των προγραμμάτων αυτών έχει οριστεί για τα διδακτικά έτη 2017-2018 και 2018-2019. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ο συνολικός αριθμός των αιτούντων χορήγησης επάρκειας για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών κατά το χρονικό διάστημα από 26-3-2014 έως 8-2-2017 ανέρχεται κατά προσέγγιση στις 3800.