Έγινε τροποποίηση της με αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2008 (ΦΕΚ 218 Β’) υπουργικής απόφασης «Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» και συμπληρώθηκε με την με αρ. 170141/Α5/16-10-2017 (ΦΕΚ 3650 Β’) υπουργικής απόφασης ως ακολούθως: Η τελευταία παράγραφος της περίπτωσης 1.2 της παραγράφου 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«Και στις δύο περιπτώσεις ισχύει η απαραίτητη προϋπόθεση που προαναφέρεται, δηλ. το να έχει εξασφαλίσει ο υποψήφιος τουλάχιστον το 60% της μέγιστης δυνατής συνολικής βαθμολογίας, δηλαδή το 60% του 100 για τα επίπεδα A1, B1, Γ1 και το 60% του 200 για τα επίπεδα Α2, Β2, Γ2, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει επιτύχει το 30% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας για κάθε μια εξεταζόμενη ενότητα, πλην της Ενότητας 4 (παραγωγή προφορικού λόγου), για την οποία δεν απαιτείται η ως άνω προϋπόθεση – δηλαδή, η προϋπόθεση της επιτυχίας 30% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας».

Τι ίσχυε:

Και στις δύο περιπτώσεις ισχύει η απαραίτητη προϋπόθεση που προαναφέρεται, δηλ. το να έχει εξασφαλίσει ο υποψήφιος συνολική βαθμολογία 60% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας για τα επίπεδα Α2, Β2 και Γ2 σε κάθε ενότητα της εξέτασης, πλην της 4ης Ενότητας και 30% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας στην κάθε ενότητα της εξέτασης πλην της Ενότητας 4 στα επίπεδα Α1, Β1 και Γ1. Όπου κατά τον προσδιορισμό του ποσοστού (30% ή 60%) προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, τόσο σε κάθε εξεταζόμενη ενότητα όσο και στο σύνολο της βαθμολογίας, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΦΕΚ

κπγ