Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών – Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας: Αποφασίζουμε την υλοποίηση από τους Σχολικούς Συμβούλους Ξένων Γλωσσών εξάωρης επιμόρφωσης προς όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εργάζονται στα σχολεία των περιοχών ευθύνης τους.

Η εξάωρη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος που ακολουθεί την επιμόρφωση των Σχολικών Συμβούλων στην Αθήνα και μέχρι το τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους, και πιο συγκεκριμένα εντός του χρονικού διαστήματος 21 Απριλίου 2018 – 30 Ιουνίου 2018.

Η παραπάνω επιμόρφωση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως –σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επιτόπια επιμόρφωση–, με ευθύνη των Σχολικών Συμβούλων Ξένων Γλωσσών, σύμφωνα με την παρούσα Υπουργική Απόφαση. Για τον λόγο αυτό, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς και οι Διευθυντές Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, οφείλουν να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών, απαλλάσσοντάς τους από τα υπηρεσιακά καθήκοντά τους τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες που θα υλοποιηθεί η επιμόρφωση από τους Σχολικούς Συμβούλους στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών.

Επισημαίνεται ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς για την αναγκαιότητα συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων συμμετοχής, όπως ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» 2014-2020, δεδομένου ότι η Δράση 2 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» αποτελεί μέρος της Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» MIS 5004204. Η συμπλήρωση των ανωτέρω απογραφικών δελτίων αφορά και τους Σχολικούς Συμβούλους/επιμορφωτές. Σημειώνεται ότι οι βεβαιώσεις παρακολούθησης της επιμόρφωσης θα χορηγούνται κατόπιν συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων.

Σύμφωνα με το 61/27-4-2018 έγγραφο της σχολικής συμβούλου γαλλικών:

«Για τους καθηγητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου Γυμνασίου Φλώρινας, ώρα 9:00 πμ-15:30 μμ

Προκειμένου να λάβουν Βεβαίωση παρακολούθησης της επιμόρφωσης, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι, να συμπληρώσουν απογραφικό δελτίο εισόδου ΠΡΙΝ την έναρξη της επιμόρφωσης και απογραφικό δελτίο εξόδου ΜΕΤΑ τη λήξη της επιμόρφωσης.

Το απογραφικό δελτίο εισόδου οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί θα το βρουν στο https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php.

Μετά το πέρας των επιμορφώσεων και έπειτα από την αποστολή από τη Σχολική Σύμβουλο των παρουσιολογίων και των σχετικών με την υλοποίηση των επιμορφώσεων αποδεικτικών στοιχείων θα ανοίξουν τα προς συμπλήρωση απογραφικά δελτία εξόδου, όπου θα ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να τα συμπληρώσουν.

Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.»