Οδηγίες για τη διδασκαλία της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας στο Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2018 – 2019 Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 135979/14-08-2018 έγγραφο

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 33/26-07-2018 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας στο Ημερήσιο και Εσπερινό ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2018-2019.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των Οδηγιών για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο ΓΕΛ (Ημερήσιο και Εσπερινό) βασίζεται στα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών στο ΓΕΛ (ΑΠΣ Γαλλικής: ΥΑ 2896/Γ2/16-08-2000, ΦΕΚ Β΄/1082, ΑΠΣ Γερμανικής: ΠΔ 262/1997, ΦΕΚ Α΄/189), λαμβάνοντας υπόψη και τα ισχύοντα εγχειρίδια για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στο ΓΕΛ, καθώς και άλλες πηγές σχετικού εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού.

Συγκεκριμένα, ο/η εκπαιδευτικός καλείται:
(α) να λάβει υπόψη τα ΑΠΣ της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας του Γενικού Λυκείου (καθώς και το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών για την υποχρεωτική εκπαίδευση [ΕΠΣ-ΞΓ]), το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/τριών του και τις μαθησιακές τους ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικοπολιτισμική της διάσταση,
(β) να εμπλουτίσει το περιεχόμενο της διδασκαλίας του/της και με διδακτικό υλικό που θα παραγάγει ο/η ίδιος/ίδια, λαμβάνοντας υπόψη και τα παραδείγματα που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών (https://www.iep.edu.gr/moodle/login/index.php)
(γ) να προσαρμόσει και να εμπλουτίσει τις δραστηριότητες του διδακτικού του υλικού, αξιοποιώντας και το ψηφιακό υλικό που είναι διαθέσιμο στο ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ (http://photodentro.edu.gr/) και στην πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ (http://aesop.iep.edu.gr/)

Ι. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Για το μάθημα της Γαλλικής Γλώσσας στα Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ, θα χρησιμοποιηθεί για το σχολικό έτος 2018-2019 το ακόλουθο διδακτικό υλικό:

Τάξη: Α΄ ΓΕΛ Διδακτικό εγχειρίδιο: Action. fr-gr 3 Ενότητες: 0, 1, 2, 3 Τάξη: Β΄ ΓΕΛ Διδακτικό εγχειρίδιο: Action. fr-gr 3 Ενότητες: 4, 5, 6, 7 Τάξη: Γ΄ ΓΕΛ Διδακτικό υλικό: Action. fr-gr 3 Σημείωση: Για τη Γ΄ ΓΕΛ, για το σχολικό έτος 2018-2019 το βιβλίο Action fr-gr 3 θα διανεμηθεί και στη Γ΄ ΓΕΛ. Ο/η εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει τις θεματικές ενότητες που θα διδάξει έχοντας ως γνώμονα το επίπεδο γλωσσομάθειας, τα ενδιαφέροντα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών.

Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις τάξεις του ΓΕΛ, προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να επιλέγουν, με βάση το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών και αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές στην προηγούμενη βαθμίδα ή τάξη, το δικό τους οργανόγραμμα ύλης καθώς και τον χρονοπρογραμματισμό του μαθήματός τους. Σημειώνεται ότι κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικοπολιτισμική της διάσταση. Για τον σκοπό αυτό ενδείκνυται και η αξιοποίηση άλλων πηγών διδακτικού υλικού, όπως ιστοσελίδες κρατικών φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας ή από φορείς νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που χαίρουν δημόσιας αναγνώρισης για το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο που προσφέρουν (π.χ. Ψηφιακό Σχολείο, Φωτόδεντρο, κ.α.)

ΙΙ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Για το μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας στα Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ, θα χρησιμοποιηθεί για το σχολικό έτος 2018-2019 το ακόλουθο διδακτικό υλικό:

Τάξη: Α΄ ΓΕΛ Διδακτικό εγχειρίδιο: Deutsch-ein Hit !2 Ενότητες: 5, 6, 7, 8, 9 Τάξη: Β΄ ΓΕΛ Διδακτικό εγχειρίδιο: Deutsch-ein Hit !3 Ενότητες: 1, 2, 3, 4

Τάξη: Γ΄ ΓΕΛ Διδακτικό υλικό: Deutsch-ein Hit !3 Ενότητες: 5, 6, 7, 8, 9

Σημείωση: Οι μαθητές/τριες της Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου του σχ. έτους 2018-19 θα πρέπει να κρατήσουν το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών του σχολικού βιβλίου Deutsch-ein Hit !3 για να το χρησιμοποιήσουν και στη Γ΄ Λυκείου για το σχολ. έτος 2019-2020.

Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις τάξεις του ΓΕΛ, προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να επιλέγουν, με βάση το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών και αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές στην προηγούμενη βαθμίδα ή τάξη, το δικό τους οργανόγραμμα ύλης καθώς και τον χρονοπρογραμματισμό του μαθήματός τους. Σημειώνεται ότι κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικοπολιτισμική της διάσταση. Για τον σκοπό αυτό ενδείκνυται και η αξιοποίηση άλλων πηγών διδακτικού υλικού, όπως ιστοσελίδες κρατικών φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας ή από φορείς νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που χαίρουν δημόσιας αναγνώρισης για το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο που προσφέρουν (π.χ. Ψηφιακό Σχολείο, Φωτόδεντρο, ιστότοπος του ΙΕΠ ηλ. διεύθυνση http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/388-didaktika-senaria-gia-ti-germaniki-glossa, κα.)