Τι αναφέρεται στο πολυνομοσχέδιο για την Ιδιωτική Εκπαίδευση .

Ειδικότερα οι ρυθμίσεις έχουν ως εξής:

Μέρος Ζ΄
Ιδιωτική Εκπαίδευση

Άρθρο 202

1. Στο τέλος του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Η Διδακτική ώρα για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών αντιστοιχεί σε χρονική διάρκεια σαράντα πέντε (45) λεπτών της ώρας».

2. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«Ειδικά για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που καταλαμβάνουν θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, η καταβολή των μηνιαίων αποδοχών, των πάσης φύσεως επιδομάτων και οδοιπορικών τους βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.».

Άρθρο 203
Τροποποιήσεις του ν. 682/1977

Στον ν. 682/1977 (Α΄ 244) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Η υποπερίπτ. ββ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4, όπως η υποπερίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 84 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (Ε.Ω.Π.Δ.) αποφασίζεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από το διευθυντή του σχολείου. Το Ε.Ω.Π.Δ. βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια κατά τη συγκρότησή του. Ο διευθυντής του σχολείου αποστέλλει το Ε.Ω.Π.Δ. στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης προς έγκριση.».

2. Στο άρθρο 27 προστίθεται περίπτωση α΄ στην παρ. 4, η οποία έχει ως εξής:
«α) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που έχουν σύμβαση εργασίας (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) με μειωμένο διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως, μπορούν να διδάσκουν σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών, το οποίο ανήκει σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την ιδιωτική σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν. Παράλληλα, κάθε εκπαιδευτικός που εργάζεται σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών, μπορεί να εργάζεται και σε ιδιωτική σχολική μονάδα, η οποία ανήκει σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, συνάπτοντας σύμβαση εργασίας με διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως.».

3. Στο άρθρο 28 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η παρ. 2 καταργείται.
β) Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εγγράφονται στην Επετηρίδα οι υποψήφιοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις ένταξης σε έναν τουλάχιστον εκπαιδευτικό κλάδο ή ειδικότητα της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»

4. Η παρ. 2 του άρθρου 29 καταργείται.

5. Η παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πιστοποιείται είτε πριν από τον διορισμό τους είτε μετά τον διορισμό τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 54 του παρόντος, μέσω επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων σύμφωνα με όσα κάθε φορά ισχύουν για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς.».

6. Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 34 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη, προαγωγή και προώθηση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών γίνεται με πράξη του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης.

3. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης ορίζεται για κάθε σχολικό έτος Διευθυντής, Υποδιευθυντής και Προϊστάμενος ιδιωτικών σχολικών μονάδων, κατ’ αντιστοιχία με τις δημόσιες, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου της σχολικής μονάδας.

του προτεινόμενου ασκείται από το κατά βαθμίδα αρμόδιο συλλογικό όργανο (ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ) της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102). Στις συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου του προηγούμενου εδαφίου, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχει ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος και ένας εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης.

4. Αν ο προτεινόμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις και εφόσον δεν προσφέρεται ή δεν εξευρίσκεται άλλος προτεινόμενος με τις προϋποθέσεις αυτές, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 25».

7. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 47 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ο δικαιούχος της άδειας του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνει τις αποδοχές του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο έχει καταταχθεί. Για τις άδειες αυτές δεν εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26). Η προσαύξηση των αποδοχών μειώνεται κατά το μέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση που τυχόν χορηγείται στον υπάλληλο στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.».