• Έως 30/11 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), του Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε από το προσωπικό μας), το μήνα Σεπτεμβρίου
  • Έως 30/11 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), της Προσωρινής Δήλωσης του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Σεπτεμβρίου
  • Έως 30/11 η χειρόγραφη υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.), της Δήλωσης του Χαρτοσήμου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Σεπτεμβρίου
  • Έως 30/11 Αποζημίωση ν.2112/20 λόγω απολύσεως μισθωτών, υποβολή και απόδοση παρακρατηθέντος φόρου μηνός Σεπτεμβρίου
  • Έως 30/11 η απόδοση εισφορών Ι.Κ.Α. μηνός Οκτωβρίου
  • Έως 30/11 η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Οκτωβρίου 2021.
  • 30/11: Καταβολή της 5ης δόσης φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος που έληξε 31/12/2020 (άρθρο 68 παρ. 2 ν 4172/2013).