Με ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε από το υπουργείο παιδείας, ορίστηκαν για πρώτη φορά διαφορετικές προϋποθέσεις σε δομές εκπαίδευσης Φροντιστήρια ή ΚΞΓ.

Τι αναφέρει η απόφαση

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), τα

Φροντιστήρια, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα Κολλέγια, με ενδεικτικούς κωδικούς NACE 85.41 και 85.59.

Άρθρο 2

Αρμόδια αρχή

Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Ειδικότερα:

(α) Για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής, κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης, ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

(β) Για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίων, ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής, κατά το άρθρο 109του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

(γ) Για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας και τη γνωστοποίηση λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων

Ξένων Γλωσσών, το Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολι- σμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Άρθρο 3

Διαδικασία έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., Κολλεγίων, καθώς και Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών με δυναμικότητα άνω των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων ανά ώρα

1. Για την έναρξη λειτουργίας ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και Κολλεγίων απαιτείται έγκριση από την αρχή του άρθρου 2, η οποία εκδίδεται μετά από διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. 13 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ ́ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α ́ 222). Η έγκριση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Για την έναρξη λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, των οποίων ο συνολικός αριθμό εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) υπερ-βαίνει τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων απαιτείται έγκριση από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

3. Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει προς την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του άρθρου 2 αίτηση, που περιέχει τα ακριβή στοιχεία του, τον ακριβή χώρο όπου επιθυμεί να εγκαταστήσει τη δραστηριότητά του και περιγραφή της δραστηριότητάς του, στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός της αριθμός (κατηγορία NACE ή κωδικός αριθμός δραστηριότητας-ΚΑΔ), η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προ- βλέπονται στο άρθρο 4.

4. Η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ολο- κληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ (EU-GO).

Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε., η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του άρθρου 2, ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε), σύμφωνα με το Παράρτημα Β της παρούσας απόφασης, με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως.

Η απόφαση