Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν την εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα: 8 χώρες (Δανία, Εσθονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Ουαλία και το φλαμανδικό τμήμα του Βελγίου) εφαρμόζουν εξειδικευμένες στρατηγικές για να προωθήσουν την εν λόγω εκπαίδευση, ενώ άλλες 13 (Αυστρία, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Τουρκία) περιλαμβάνουν αυτή την εκπαίδευση στη στρατηγική τους για τη δια βίου μάθηση, τη νεολαία ή την ανάπτυξη. Αυτά προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από την έκθεση της ΕΕ "Η σχολική εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη" που δημοσιεύτηκε πρόσφατα.

Στην έκθεση μελετήθηκαν συνολικά 31 ευρωπαϊκές χώρες και 5 περιφέρειες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι μισές ευρωπαϊκές χώρες έχουν δρομολογήσει εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνουν την ενίσχυση της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα. Η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα έχει αναγνωριστεί ρητά στα προγράμματα σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα δύο τρίτα των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα. Μολονότι η επιχειρηματικότητα δεν διδάσκεται ως μεμονωμένο μάθημα στα δημοτικά σχολεία, οι μισές χώρες έχουν καθορίσει συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα που σχετίζονται με την επιχειρηματική νοοτροπία και δεξιότητες, όπως είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών, η τολμηρή στάση και η δημιουργικότητα.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι μισές χώρες έχουν ενσωματώσει την επιχειρηματικότητα σε υποχρεωτικά μαθήματα, όπως είναι τα οικονομικά και οι κοινωνικές επιστήμες. Σε 2 χώρες (Λιθουανία, Ρουμανία) η επιχειρηματικότητα αποτελεί χωριστό υποχρεωτικό μάθημα, ενώ 4 χώρες (Λιθουανία, Ρουμανία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) προβλέπουν τη διδασκαλία πρακτικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

12 χώρες στηρίζουν πρωτοβουλίες που αφορούν την εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα, όπως η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων, και η δημιουργία επιχειρήσεων μικρής κλίμακας υπό τη διαχείριση μαθητών. Ωστόσο, ειδική κατάρτιση για το διδακτικό προσωπικό στον τομέα αυτόν παρέχεται μόνο στη φλαμανδική κοινότητα του Βελγίου, τη Βουλγαρία και την Ολλανδία. Μόνο το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών χωρών προβλέπουν κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές και σχετικό διδακτικό υλικό.

Σημειώνεται πως η ΕΕ προάγει την επιχειρηματικότητα ως παράγοντα καθοριστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα. Η ανάγκη να βελτιωθούν οι ικανότητες των πολιτών ώστε να αναλάβουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες τονίζεται σε τρεις από τις κορυφαίες πρωτοβουλίες της στρατηγικής "Ευρώπη 2020": "Ένωση καινοτομίας", "Νεολαία σε κίνηση" και "Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας". Η ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αποτελεί επίσης μακροπρόθεσμο στόχο του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020».

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή συγκρότησε, τον Νοέμβριο του 2011, ομάδα εργασίας σχετικά με την εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα. Στην ομάδα αυτή συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από 24 χώρες και εκπρόσωποι επιχειρήσεων και ενώσεων. Στόχος είναι να βοηθήσει τις προσπάθειες των κρατών μελών να κάνουν πραγματικότητα την εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα και να κατευθύνουν τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της εκπαίδευσης στον τομέα αυτό. Η ομάδα εργασίας θα συντάξει εγχειρίδιο πολιτικής για την εκπαίδευση σχετικά με την επιχειρηματικότητα πριν από το τέλος του 2013. Σχετικοί Σύνδεσμοι:

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

enterprise-hellas.gr