Με τη ζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού στην Ευρώπη να προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά περισσότερο από 16 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ως το 2020, η ανάγκη ευελιξίας στη μετακίνηση επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης από το ένα κράτος - μέλος της Ε.Ε. σε άλλο, κρίνεται επιτακτική.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία "εσωτερικής μετανάστευσης", εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνει τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Ταυτότητας

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η πρόταση για καθιέρωση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, αποσκοπεί στην ενίσχυση της κινητικότητας των επαγγελματιών, σε όλη την Ευρώπη, ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό από επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης, οι οποίοι θα μπορούν να μετακινούνται και να εγκαθίστανται σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε.

Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα, θα είναι ουσιαστικά ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό μέσω του οποίου θα αναγνωρίζονται ευκολότερα, πιο οικονομικά και ταχύτερα τα προσόντα των επαγγελματιών σε άλλα κράτη – μέλη. Και κυρίως, με λιγότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες, καθώς οι περισσότερες από αυτές θα μεταφερθούν από τον ίδιο τον επαγγελματία στις αρμόδιες υπηρεσίες των χωρών. Η διαδικασία θα διαρκεί έξι εβδομάδες (από 12 που ισχύει σήμερα) για επαγγέλματα με αυτόματη αναγνώριση και, η επαγγελματική κάρτα θα έχει ισχύ δύο ετών.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία υπηρεσίας «μιας στάσης» εντός των Κέντρων Ενιαίας Εξυπηρέτησης, για τη διεκπεραίωση αιτημάτων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.

Ειδικότερα, στα Κ.Ε.Ε. θα παρέχεται πλήρης κατάλογος των Αρχών που είναι αρμόδιες για την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων και των αναγκαίων εγγράφων, ενώ ο πολίτης θα μπορεί να ολοκληρώνει τη διαδικασία μέσω Internet.

Επιπλέον, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση της Κοινοτικής Οδηγίας που αφορά στα επαγγελματικά προσόντα, επικαιροποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης για γιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, μαίες, κτηνιάτρους και αρχιτέκτονες. Και τα κράτη - μέλη θα υποχρεούται να ενημερώνουν τα υπόλοιπα όταν αφαιρούν από επαγγελματία στον τομέα της υγείας, την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Τέλος, προτείνεται η θέσπιση κοινών πλαισίων εκπαίδευσης και εξετάσεων, γεγονός που θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα επέκτασης του μηχανισμού αυτόματης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, σε νέα επαγγέλματα.

dictyo.gr inital.gr