Στα πλαίσια περαιτέρω προώθησης της Γαλλικής γλώσσας στην Ελλάδα, αλλά και ανταπόδωσης της εμπιστοσύνης στις μόνες διεθνώς αναγνωρισμένες εξετάσεις που εκπροσωπούνται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, το 2016 προχωρούμε σε μία σειρά παροχών στους ΄Ελληνες μαθητές, φοιτητές, καθηγητές, Κέντρα Ξένων γλωσσών, Σχολεία.
Έτσι προσφέρουμε:

1. Δύο υποτροφίες για Master 2 2016-2017 στην Γαλλία για κατόχους τουλάχιστον 5 από τα έξι επίπεδα των εξετάσεων DELF/DALF/SORBONNE και κατόχους Ελληνικού Πανεπιστημιακού πτυχίου (4 έτη).

2. Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές Master 2 του πανεπιστημίου της Σορβόννης σε γλώσσα, γλωσσολογία, Γαλλική και συγκριτική λογοτεχνία με χαμηλά δίδακτρα.

3. Δημιουργία Δικτύου συνεργαζομένων Σχολείων/ Κέντρων Ξένων γλωσσών με λίστα στο διαδίκτυο ανά περιοχή. Προσφέρεται πινακίδα συνεργαζομένων Κέντρων. Οι εκδηλώσεις των Σχολείων/ Κέντρων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του IFG.

4. Δωρεάν DVD με προσομοιώσεις των εξετάσεων προσφορά στα Σχολεία, Κέντρα Ξένων γλώσσων.

5. Δωρεάν θέματα προσομοίωσης σε όλους τους φορείς που προετοίμαζουν στις εξετάσεις DELF/DALF/ SORBONNE και ανήκουν στο δίκτυό μας (Ιούλιος 2016).

6. Όλοι οι υποψήφιοι Α1 της εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2016 θα
λάβουν δώρο ένα Bescherelle με τα ρήματα.

7. Οι άριστοι μαθητές στα επίπεδα Α1-Α2-Β1 λαμβάνουν δώρο
ένα λεξικό Larousse Junior.

8. Σεμινάρια κατάρτισης Καθηγητών Εξεταστών Γαλλικής με Βεβαίωση από το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας ή/και το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (οκτώ σεμινάρια μόνο για Ιανουάριο - Απρίλιο 2016 – 200 θα επιμορφωθούν καθηγητές) και έπεται συνέχεια.

9. Προτείνουμε δίπλωμα DILF A1.1 για τα παιδιά μέχρι Δ΄ δημοτικού με σκοπό την εξοικείωση στο σύστημα εξετάσεων (50€).

10. Απλοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών εγγραφών.

Η εγγύηση για το μέλλον είναι η απόκτηση πιστοποιήσεων διεθνούς εμβέλειας DELF / DALF / SORBONNE σ’ ένα κόσμο που το 2035 θα μετρά 750 εκατομμύρια Γαλλόφωνων!


Dans le cadre de la promotion renforcée de la langue française en Grèce, et comme preuve de confiance envers les seuls examens reconnus internationalement, représentés par l’Institut Français de Grèce, nous proposons en 2016 une série de prestations adressées aux élèves, aux étudiants, aux professeurs, aux Centres de Langues Etrangères et aux Ecoles. Aussi, offrons-nous :

1. Deux bourses pour un Master 2 (2016-2017) en France pour tous les titulaires d’au moins cinq niveaux sur les six que comptent les examens de DELF/DALF/SORBONNE ainsi que pour tous les titulaires d’un diplôme grec universitaire (4 ans).

2. Des études universitaires à distance en Master 2 de l’Université Paris-Sorbonne en langue, études de la langue, littérature comparée française avec un faible coût d’inscription.

3. Création d’un réseau de collaboration d’Écoles et de Centres de Langues Étrangères. La liste des centres sera affichée sur Internet. Des plaquettes murales sont offertes aux centres partenaires.

4. Un DVD gratuit avec des simulations d’examens oraux sera proposé aux Écoles et Centres de Langues Étrangères

5. Des sujets gratuits de simulation pour tous les professeurs qui préparent les examens DELF/ DALF/ SORBONNE seront disponibles sur notre réseau dès juillet 2016.

6. Tous les candidats du niveau A1 des examens de mai 2016 recevront en cadeau un Bescherelle (avec des verbes).

7. Les meilleurs élèves aux niveaux A1-A2-B1 recevront en cadeau un dictionnaire Larousse Junior

8. Des stages de formation sont prévus pour les professeurs de langue française sanctionnés par une attestation du Ministère de l’Éducation Nationale ou/et de l’Université Paris-Sorbonne (huit séminaires entre janvier-avril 2016 – 200 professeurs seront formés). D’autres suivront.

9. Nous proposons le diplôme DILF A1.1 pour les enfants de l’école primaire ( jusqu’à 10 ans) afin qu’ils se familiarisent avec le système des Examens. (tarif 50 €)

10. La plateforme électronique d’inscription aux examens est simplifiée.

La garantie pour l’avenir est l’obtention de certifications de portée internationale DELF/DALF/SORBONNE dans un monde qui comptera 750 millions de francophones !

Service des Examens et des Certifications