Πρόγραμμα εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας

Η αποτελεσματική διδασκαλία των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα διαρκές ζητούμενο, που γίνεται επιτακτική ανάγκη στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το σύνολο σχεδόν των μελετών και των παρεμβάσεων στο χώρο των Μαθησιακών Δυσκολιών έχουν ιστορικά εστιάσει στο χώρο της πρωτοβάθμιας και της προσχολικής εκπαίδευσης. Ως αποτέλεσμα, ένας σημαντικός αριθμός παιδιών που περνούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν δέχονται καμία στήριξη, αποτυγχάνουν και συχνά εγκαταλείπουν το σχολείο.

Στόχος σε αυτή την έκδοση, είναι ακριβώς η στήριξη αυτών των μαθητών μέσα από την κατάρτιση των εκπαιδευτικών που έχουν αναλάβει τη διδασκαλία τους σε τμήματα ένταξης ή σε τμήματα γενικής εκπαίδευσης. Οι σημειώσεις αυτές αποτελούν συνέχεια της έκδοσης «Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – ΥΠ.Ε.Π.Θ. , που εστίασε στην περιγραφή των Μαθησιακών Δυσκολιών και στην ανάλυση των γνωστικών, συναισθηματικών και μεταγνωστικών χαρακτηριστικών των εφήβων με μαθησιακές Δυσκολίες.

Έτσι, η προσοχή εστιάζει στην παρουσίαση στρατηγικών, μεθόδων, τεχνικών και δραστηριοτήτων για την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση και αντιμετώπιση των Μαθησιακών δυσκολιών, στο πλαίσιο της σημερινής σχολικής πραγματικότητας. Οι σημειώσεις περιλαμβάνουν τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στους στόχους, το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, η δεύτερη στη συμβουλευτική, η τρίτη στις πρακτικές και μεθόδους διδασκαλίας για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και η τέταρτη ενότητα στον οδηγό χρήσης του δικτυακού συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Προγράμματος.

Δείτε και διαβάστε την έκδοση επιλέγοντας το διπλανό σύνδεσμο: δυσκολίες μάθησης

ipaideia.gr