Αξιότιμοι Κυρίες/Κύριοι,

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε για το διαδικτυακό Eυρωπαικό Πρόγραμμα SLEST 2.0 (http://www.slest2-0.eu) πουαφοράτην περεταίρωεξέλιξη/εκμάθησηξένωνγλωσσώνσε επαγγελματίεςστονκλάδοτουτουρισμού.

Το πρόγραμμα, το οποίοείναι απολύτωςδωρεάν, είναι έτοιμο και βρήσκεται στηφάσητης αξιολόγησής. Επικοινωνούμε, επομένως, μαζί σας στην περίπτωση που θα επιθυμούσατε να τοχρησιμοποιήσουν τα στελέχη σας ή άλλοισυνάδελφοί σας.

Περιληπτικά το SLEST 2.0 είναι ένα «πανταχού» ψηφιακό (u-learning) πρόγραμμα περαιτέρω εκμάθησης τεσσάρων ξένων γλωσσών για επαγγελματίεςστονκλάδοτουτουρισμού και συγκεκριμένα στιςειδικότητες: ξεναγοί, ταξιδιωτικοί πράκτορες, υπάλληλοι υποδοχήςξενοδοχείου (ρεσέψιονιστ) και σερβιτόροι.

Οιενδιαφερόμενοιέχουντηδυνατότητα ελεύθερης αυτο-πρόσβασηςστoδιαδικτυακό πρόγραμμα και,όσοιτο επιθυμούν, μικτήςμάθησης (blended learning) με διδασκαλική υποστήριξη. Οι γλώσσες κατάρτισης είναι η αγγλική, η ισπανική, η ιταλική και η γερμανική. Τα γλωσικά επίπεδα είναι το Α2 & Β1 του Κοινού Ερωπαικού Πλαισίου (ΚΕΠΑ) και η διδακτική ύλη καλύπτει μια ευρεία περιοχή επαγγελματικών δραστηριοτήτων στις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες, με βίντεο και ποικιλία ειδικών διαδικτυακών ασκήσεων.

Η εταιρία μας, Educational & Training Consultants (ETC), είναι ένας από τους έξι ευρωπαικούς εταίρους στο SLEST 2.0. Συμμετέχουν η Ισπανία - Universidad de Malaga, η Ιταλία - UET (IstitutoEuropeo Per Il Turismo), η Γερμανία - FachverbandFürTouristischeAusundWeiterbildungE.V., η Τουρκία - SelçukÜniversitesi και η Αγγλία - European College of Business and Management.

Τοδιαδικτυακό πρόγραμμα έχειολοκληρωθεί και είμαστεστηφάσητης αξιολόγησήςτουμέσα από τησυμμετοχήφοιτητών και επαγγελματιώνστονκλάδοτουτουρισμούσεένα πιλοτικό πρόγραμμα.

Οι επαγγελματίες που θα λάβουνμέροςστο πιλοτικό πρόγραμμα θα συνεργαστούν απευθείας μετον αντίστοιχοεταίρο ανάλογα μετηγλώσσα που θα επιλέξουν και, εφόσον θα έχουνσυμπληρώσειτις 80 ώρες, θα λάβουνένα πιστοποιητικό παρακολούθησης και ολοκλήρωσηςτου προγράμματοςSLEST 2.0.

Ελπίζουμε να υπάρχειενδιαφέρον από τα στελέχη σας. Είμαστεστηδιάθεσή σαςγια περαιτέρωενημέρωση.

Μεεκτίμηση,

Suzanne Antonaros– Λιλίκα Κουρή

Educational and Training Consultants

12 Polytehniou Street

GR 104 33 Athens

tel.: +30 210-5232598

[email protected]

"www.etc-seminars.gr