Το έργο αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τμημάτων για την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας και στοιχείων Ελληνικής Ιστορίας και Ελληνικού Πολιτισμού , ώστε όλοι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές αλλά και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την επίτευξη γλωσσικής επάρκειας και πολιτισμικής κατανόησης απαραίτητων στοιχείων για την ενεργό κοινωνική ένταξη των ιδίων και των οικογενειών τους.

Σε πρώτη φάση θα προσφερθούν προγράμματα επιπέδων Α1 και Α2 και στη συνέχεια επιπέδων Β1 και Β2 .

Εξειδίκευση Ομάδας Στόχου: Αλλοδαποί και ομογενείς που ενδιαφέρονται για την εκμάθηση της ελληνικής.

Υπουργείο: Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Φορείς διαχείρισης: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Φορείς λειτουργίας: Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Είδος παρέμβασης: Δια Βίου Μάθηση Posted Image