Οι γλώσσες στην Ε.Ε.

Aυτό το φυλλάδιο και άλλες συνοπτικές και σαφείς εξηγήσεις για την ΕΕ διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση:

ec.europa.eu/publications

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Εκδόσεις

B-1049 Brussels


Η ΕΕ προωθεί τη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία των λαών της ενισχύοντας τη διδασκαλία και την εκμάθηση των γλωσσών τους. Ο φιλόδοξος στόχος της ΕΕ είναι να έχουν οι πολίτες της τη δυνατότητα να μιλούν με ευχέρεια δύο γλώσσες εκτός από τη μητρική τους γλώσσα.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εργάζονται σε 23 επίσημες γλώσσες. Αυτό έχει στόχο να εξασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ, ανεξάρτητα από το αν μιλούν μια ευρύτερα χρησιμοποιούμενη ή λιγότερο γνωστή ευρωπαϊκή γλώσσα, έχουν την ίδια πρόσβαση στις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ. Το φυλλάδιο αυτό εξετάζει το μεγάλο φάσμα των γλωσσών που μιλιούνται στην ΕΕ, τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι Ευρωπαίοι μπορούν να ωφεληθούν από την εκμάθηση γλωσσών και τα προγράμματα ενίσχυσης της ΕΕ. Τέλος, εξετάζει τι σημαίνει η διαχείριση μιας πολυγλωσσικής Ένωσης.