ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ! |

Posted Image

Κατεβάστε το argumentaire

Η Γαλλική γλώσσα μιλιέται από περισσότερους από 220 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο. Ταυτόχρονα, είναι η επίσημη γλώσσα σε 32 χώρες σε 5 ηπείρους, η δεύτερη γλώσσα σε διδασκαλία στον κόσμο και η τρίτη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο Wikipédia. Μαζί με τα αγγλικά και τα γερμανικά, είναι η επίσημη γλώσσα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις τρεις έδρες της : Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο.

Τα γαλλικά είναι παράλληλα, μια από τις έξι γλώσσες εργασίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μια από τις δύο γλώσσες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και μια από τις επίσημες γλώσσες της Αφρικανικής Ένωσης. Ο αριθμός όσων μαθαίνουν γαλλικά αυξήθηκε κατά 2% ετησίως από το 2007 ως το 2010, παρά την πτώση που σημειώθηκε στην Ευρώπη*.

* Από την Έκθεση για την γαλλική γλώσσα στον κόσμο το 2010, που δημοσιεύθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας (ΔΟΓ).

Δείτε τους 10 λόγους που μιλάω γαλλικά

Δείτε τους 17 λόγους για τους οποίους γονείς και διευθυντές επιλέγουν τα γαλλικά

Προτεινόμενο υλικό για αξιοποίηση

• « Η γαλλική γλώσσα ανοίγει ορίζοντες στον κόσμο », από το Ανώτατο Συμβούλιο για την Γαλλική Γλώσσα. Κεπμπέκ. Καναδά :

Ένα μοντάζ εικόνων με απλά κείμενα. Η κατανόηση των κειμένων υποστηρίζεται από τις εικόνες. Εύκολο, σαφές για τους μαθήτες των τελευταίων τάξεων του δημοτικού και των πρώτων του γυμνασίου (Α2).• Η Γαλλοφωνία με απλά λόγια για τα παιδιά, Mon quotidien, ειδική έκδοση τις 20ης Μαρτίου 2013 :

Η εφημερίδα των μαθητών δημοτικού και των εφήβων με επίπεδο A1/A2.

http://www.francopho...special-20.html

• Βίντεο « Τα γαλλικά είναι μια ευκαιρία ! », από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, Ιούλιος 2012 :

Ελληνικές προσωπικότητες γίνονται πρέσβεις της γαλλικής γλώσσας (Β1/Β2).• « Τα γαλλικά είναι μια ευκαιρία !», έντυπο του ΔΟΓ:

Περιεχόμενο : διαστάσεις και διαφορετικές όψεις της γαλλοφωνίας στον κόσμο, εκπαίδευση, επιμόρφωση, οικονομία, αξίες της Θεσμικής γαλλοφωνίας (B1/B2).

Posted Image

Κατεβάστε το έντυπο: TA ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

LE FRANÇAIS EST UNE CHANCE !

Télécharger l’argumentaire

La langue française est parlée par plus de 220 millions de personnes dans le monde. C’est aussi la langue officielle de 32 états répartis sur les 5 continents. Deuxième langue la plus enseignée, troisième langue d’usage de Wikipédia, elle est la langue de travail, avec l’anglais et l’allemand de l’Union Européenne et ses 3 capitales : Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg.

Le français est aussi l’une des six langues de travail de l’ONU, l’une des deux langues du Comité international olympique, l’une des langues officielles de l’Union africaine. Le nombre des apprenants de français a progressé de 2% par an entre 2007 et 2010, malgré une baisse constatée en Europe*.

*Données extraites du Rapport sur la langue française dans le monde 2010, publié par l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie).

Téléchargez la brochure “Je parle le français pour 10 bonnes raisons aujourd’hui

Télécharger les 17 bonnes raisons pour les parents d’élèves de choisir le français

Supports à exploiter selon les publics

• « Le français, langue d’ouverture sur le monde », élaboré par le Conseil Supérieur de la Langue française. Québec. Canada.

Montage d’images avec texte simple à lire. Compréhension écrite soutenue par les images. Facile, clair pour le fin du primaire, début du collège (A2).• « La Francophonie expliquée aux enfants », Mon quotidien, édition spéciale 20 mars 2013 :

Le quotidien des jeunes enfants et adolescents avec un niveau de A1/A2.

http://www.francopho...special-20.html

• Vidéo « Le français est une chance », élaboré par l’Institut français de Grèce en 2012 :

Des personnalités grecques se font les ambassadeurs de la langue française (B1/B2).Le français est une chance

», Brochure élaborée par l’OIF.

Contenus : dimensions et diversités de la francophonie dans le monde, éducation formation, économie, valeurs de la Francophonie institutionnelle (B1/B2).

Télécharger la brochure «

Le français est une chance