Έλεγχος Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στον άμεσο έλεγχο των στοιχείων της άδειας ίδρυσης των ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων θα πρέπει να προβούν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να ελέγξουν εάν η νομική μορφή λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων, ο διακριτικός τους τίτλος, η επωνυμία τους συμπίπτουν με τα στοιχεία που αναφέρονται στην αδειοδότησή τους.

Πιο αναλυτικά σε συνεργασία με τις φορολογικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες του Δημοσίου οι οποίες ελέγχουν τα ιδιωτικά σχολεία οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει να εξακριβώσουν:

Α) Εάν ιδιωτικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής εποπτείας τους , που οι ιδιοκτήτες τους δεν είχαν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα , όταν τα σχολεία αδειοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 , όπως τροποποιήθηκε από άρθρο τουν. 4264/2014 και αντικαταστάθηκε με άρθρο του ν. 4278/2014 έλαβαν τελικά άδεια με νέους ιδιοκτήτες, που προσκόμισαν τα δικαιολογητικά , που προβλέπονταν από τις κείμενες διατάξεις στον ίδιο χώρο με τους ίδιους μαθητές,

Β) Εάν οι νέοι ιδιοκτήτες είναι σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού με τους παλαιούς ιδιοκτήτες

Γ) Εάν η νομική μορφή με τα οποία λειτουργούν -φορολογικά και ασφαλιστικά- τα σχολεία συμπίπτει με αυτή της αδειοδοτήσεώς τους από το ΥΠΠΕΘ και στην περίπτωση αυτή να λάβετε υπόψη τυχόν αίτημα των ιδιοκτητών για αλλαγή της νομικής μορφής του σχολείου τους , που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας σε μεταγενέστερο χρόνο από τις αποφάσεις αδειοδοτήσεως τους από το ΥΠΠΕΘ.

Δ)Εάν από τον έλεγχο που θα διεξαγάγουν διαπιστώσουν παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας, να προχωρήσουν στην άμεση άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Ε) Εάν οι παραβάσεις που διαπιστώσουν υπερβαίνουν τα όρια δικαιοδοσίας τους , να αποστείλουν με τη σχετική έκθεση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ, προκειμένου να ασκηθεί αρμοδίως ο πειθαρχικός έλεγχος.

Οι Διευθύνσεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να διεξαγάγουν τον έλεγχο στα ιδιωτικά Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια, ημερήσια και εσπερινά, που εποπτεύουν και να αποστείλουν την σχετική έκθεση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ έως και την 31η-7-2016.

Το έγγραφο