Εγκύκλιες οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Δ/νσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διαδικασιών και ελέγχου νομιμότητας παρεκκλίσεων ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των τμημάτων των ξένων σχολείων που ακολουθούν το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών.

Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.682/1977 (Α’ 244), όπως η εν λόγω παράγραφος αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.4415/2016 (Α’ 159 ), όπως κατόπιν τροποποιήθηκε με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 56 του ν.4472/2017 (Α’ 74) και όπως τελικά αντικαταστάθηκε -η περ. ββ της παρ. 2 του άρθρου 4 και με την επιφύλαξη του άρθρου 20 του ν.4547/2018- με την παρ. 3α του άρθρου 84 του ν.4547/2018 (Α’ 102), ορίζεται: «2. Παρέκκλιση ως
προς το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας και πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος, ιδίως ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας κ.λπ. επιτρέπονται, κατόπιν ελέγχου νομιμότητας ως προς το πρόγραμμα σπουδών
και το παιδαγωγικό περιεχόμενο της διδασκαλίας από την κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων. Οι προϋποθέσεις για την παρέκκλιση και τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος είναι οι ακόλουθες: αα) Το ανώτατο όριο του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας των ιδιωτικών σχολείων δε μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες για όλες τις τάξεις, ββ) Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) αποφασίζεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον Διευθυντή του σχολείου και το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου. Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια κατά τη συγκρότησή του. Ο Διευθυντής του σχολείου αποστέλλει το ΕΩΠΔ στον Δ/ντη Εκπαίδευσης προς ενημέρωσή του, γγ) Η παρέκκλιση αφορά όλους
τους μαθητές της τάξης ή των τάξεων για τις οποίες χορηγείται. Στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης
δηλώνεται κάθε είδους πρόσθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα πέραν του ωρολογίου προγράμματος, μαζί με τον αριθμό των τμημάτων, των μαθητών και των διδασκόντων, δδ) Για τα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία η έγκριση παρέκκλισης χορηγείται μόνο μετά το πέρας του υποχρεωτικού

ωραρίου που ισχύει για τα δημόσια νηπιαγωγεία, με διαδικασία αντίστοιχη αυτής που προβλέπεται για τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, και οι διδάσκοντες θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τους αντίστοιχους κλάδους/ειδικότητες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης».
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.682/1977 (Α’ 244), όπως η εν λόγω παρ. αντικαταστάθηκε με την παρ. 1.α. του άρθρου 44 του ν.4071/2012 (Α’ 85) και όπως το δεύτερο εδάφιο της οικείας παραγράφου αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 5 του άρθρου 56 του ν.4472/2017 (Α’ 74), ορίζεται: «3. Ειδικά όσον αφορά τα μαθήματα της πληροφορικής και των ξένων γλωσσών, στα υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμενα σχολεία επιτρέπεται η κατανομή των μαθητών κάθε τάξης, ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών τους, σε περισσότερα τμήματα. Τα ανωτέρω σχολεία μπορούν να διδάσκουν παράλληλα περισσότερες ξένες γλώσσες και να επιλέγουν ποιές και πόσες ξένες γλώσσες θα διδάσκονται, πλέον της μίας (1) πρώτης ξένης γλώσσας που προβλέπεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του δημοσίου σχολείου. Επιπλέον, επιτρέπεται η διδασκαλία πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε μαθητές που φοιτούν σε άλλες σχολικές μονάδες, κατά προτεραιότητα από εκπαιδευτικούς της οικείας σχολικής μονάδας που απασχολούνται για συμπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου τους».
3. Στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.682/1977 (Α’ 244), όπως η εν λόγω παράγραφος προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 56 του ν.4472/2017 (Α’ 74), ορίζεται: «4. Για τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος απασχολούνται κατά
προτεραιότητα εκπαιδευτικοί της οικείας σχολικής μονάδας για συμπλήρωση των ωρών του
διοριστηρίου τους. Επιπλέον, μπορεί να προσλαμβάνονται, εξαιρετικά για κάθε σχολικό έτος,
διδάσκοντες με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του
άρθρου 30».
4. Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 του ν.682/1977 (Α’ 244), ορίζεται: «1. Το όριον των καθ' εβδομάδα ωρών διδασκαλίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πλήρους απασχολήσεως, είναι το ισχύον εκάστοτε δια τους δημοσίους εκπαιδευτικούς των δημοσίων σχολείων. Πέραν των ωρών διδασκαλίας, ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποχρεούται εις την παροχήν και άλλων υπηρεσιών, συνδεομένων προς το εν γένει εκπαιδευτικόν έργον, ως συμμετοχή εις διαφόρους συνεδριάσεις των συλλόγων των διδασκόντων, συμμετοχή εις εορτάς και άλλας εκδηλώσεις, ενημέρωσις γονέων κλπ. παραμένων εις το σχολείον κατά τας ώρας και ημέρας λειτουργίας αυτού, και πάντως ουχί πέραν των 30 ωρών εν τω συνόλω εβδομαδιαίως, δια τους κατά πλήρες διδακτικόν ωράριον απασχολουμένους εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαιδεύσεως και κατ' αναλογίαν δια τους απασχολουμένους με ηλαττωμένον διδακτικόν ωράριον. 2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δύνανται να διδάσκουν πέραν των υπό του παρόντος προβλεπομένου ανωτάτου ορίου υποχρεωτικής διδασκαλίας και μέχρι δέκα ωρών εβδομαδιαίως, μαθήματα της ειδικότητός των, εις το σχολείον εις το οποίον υπηρετούν ή εις έτερα σχολεία, επί ωριαία αντιμισθία ίση τουλάχιστον προς την αντίστοιχον τοιαύτην, των δημοσίων εκπαιδευτικών. Η ανάθεσης της υπερωριακής διδασκαλίας ενεργείται προτάσει του ιδιοκτήτου, μετ' έγκρισιν του οικείου Επιθεωρητού εις τον οποίον υπάγεται το Σχολείον, κοινοποιουμένην και εις την Επιθεώρησιν του σχολείου εις το οποίον κυρίως απασχολείται».

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

1. Οι προτάσεις παρεκκλίσεων υποβάλλονται από τις/τους Διευθύντριες/-ντες των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οικείες Δ/νσεις

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι 24 Αυγούστου –κατ’ εξαίρεση για το διδακτικό έτος 2018-19- ενώ από το επόμενο διδακτικό έτος 2019-20 θα υποβάλλονται μέχρι 25 Ιουνίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί εγκαίρως ο προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας.

2. Στην πρόταση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, αναγράφονται: η τάξη ή οι τάξεις για την οποία/τις οποίες θα λειτουργήσει η παρέκκλιση, το μάθημα ή ο τίτλος (αντικείμενο) της παρέκκλισης και οι επιπρόσθετες ώρες ανά αντικείμενο. Επιπροσθέτως, μαζί με την πρόταση υποβάλλεται και δήλωση του σχολείου, με την οποία αποδέχεται τους όρους ελέγχου της νομιμότητας της πρότασης παρεκκλίσεων και πιο συγκεκριμένα:
α. Το ανώτατο όριο του ΕΩΠΔ, ανά τάξη, δε θα υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες. Προτεινόμενες παρεκκλίσεις πέραν των σαράντα (40) ωρών θεωρούνται πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
β. Η κάθε διδακτική ώρα θα διαρκεί 35’ τουλάχιστον και, αντίστοιχα, κάθε διάλειμμα θα διαρκεί 05’ τουλάχιστον.
γ. Έγκριση παρεκκλίσεων για Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία χορηγείται -αποκλειστικά- εφόσον οι προτεινόμενες παρεκκλίσεις λειτουργήσουν μετά το πέρας του υποχρεωτικού ωραρίου.
δ. Οι παρεκκλίσεις, οι οποίες αποστέλλονται προς έλεγχο νομιμότητας, αφορούν όλους τους μαθητές της τάξης ή των τάξεων για τις οποίες προτείνονται.
ε. Οι παρεκκλίσεις δεν επιτρέπεται να λειτουργούν εις βάρος των ωρών διδασκαλίας άλλων διδασκομένων μαθημάτων.
στ. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στη σχολική μονάδα, δύνανται -κατά προτεραιότητα- να απασχοληθούν σε παρεκκλίσεις για τη συμπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου τους.
ζ. Οι Διευθύντριες/-ντες των σχολικών μονάδων καταχωρίζουν τις παρεκκλίσεις μετά τον έλεγχο νομιμότητας στο πληροφοριακό σύστημα MySchool.

3. Ο ανώτατος αριθμός ωρών για τον οποίο μπορεί να ζητηθεί η λειτουργία παρεκκλίσεων, προκύπτει από τη διαφορά των ωρών που προβλέπει, ανά τάξη, το εκάστοτε ισχύον ΕΩΠΔ και του ανώτατου ορίου των σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως. Αν μετά τον έλεγχο νομιμότητας των προτεινόμενων παρεκκλίσεων προκύπτει αύξηση ωρών πέραν των σαράντα (40) εβδομαδιαίως, η σχολική μονάδα οφείλει να προσαρμόσει την πρότασή της αντιστοίχως και να την υποβάλλει εκ νέου.
4. Οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης διατυπώνουν αιτιολογημένα τα συμπεράσματα του ελέγχου νομιμότητας και οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως τις εποπτευόμενες ιδιωτικές σχολικές μονάδες το αργότερο μέχρι 7 Σεπτεμβρίου –κατ’ εξαίρεση για το διδακτικό έτος 2018-19- ενώ από το επόμενο διδακτικό έτος 2019-20 θα ενημερώνουν μέχρι 10 Ιουλίου. Στη συνέχεια, οι προτεινόμενες παρεκκλίσεις συμπεριλαμβάνονται στο ΕΩΠΔ, το οποίο αποστέλλεται από τις/τους Διευθύντριες/-ντες των ιδιωτικών σχολικών μονάδων στις/στους Διευθύντριες/-ντες Εκπαίδευσης προς ενημέρωσή τους. Θεωρείται σημαντικός ο ρόλος της/του συντονίστριας/-στη εκπαιδευτικού
έργου και του/της Διευθυντή/ντριας της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, οι οποίοι συναποφασίζουν και
συνυπογράφουν το ΕΩΠΔ, βασιζόμενοι σε παιδαγωγικά κριτήρια.
5. Η πρόταση και ο έλεγχος νομιμότητας παρεκκλίσεων ισχύουν μόνο για ένα διδακτικό έτος, μετά το πέρας του οποίου η κάθε ιδιωτική σχολική μονάδα οφείλει να αποστείλει νέα πρόταση παρεκκλίσεων στις ως άνω προβλεπόμενες ημερομηνίες.

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

1. Οι προτάσεις ελέγχου νομιμότητας πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων υποβάλλονται από τις/τους Διευθύντριες/-ντες των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οικείες Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρίς χρονικό περιορισμό, ακόμα και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Σε κάθε περίπτωση, οι προτάσεις υποβάλλονται το αργότερο ένα μήνα πριν την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της πρόσθετης εκπαιδευτικής δραστηριότητας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου της νομιμότητάς της.

2. Στην πρόταση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, αναγράφονται: οι τίτλοι των προτεινόμενων πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ο αριθμός των τμημάτων, των μαθητών, οι ώρες ανά αντικείμενο και οι εκπαιδευτικοί ή διδάσκοντες, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε κάθε πρόσθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Επιπροσθέτως, μαζί με την πρόταση υποβάλλεται και δήλωση του σχολείου, με την οποία αποδέχεται τους όρους ελέγχου της νομιμότητας της πρότασης και πιο συγκεκριμένα:

α. Οι προτεινόμενες πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες λειτουργούν πέραν των σαράντα
(40) ωρών του ΕΩΠΔ.
β. Οι πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, για τις οποίες γίνεται έλεγχος νομιμότητας, αφορούν μέρος, ή το σύνολο, των μαθητών της τάξης, ή των τάξεων ή των τμημάτων και είναι προαιρετικές.
γ. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στη σχολική μονάδα, δύνανται -κατά προτεραιότητα- να απασχοληθούν σε πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη συμπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου τους.
δ. Οι Διευθύντριες/-ντες των σχολικών μονάδων καταχωρίζουν τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες μετά τον έλεγχο νομιμότητας στο πληροφοριακό σύστημα MySchool.

3. Οι προτεινόμενες πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες επιτρέπεται να λειτουργήσουν έπειτα από τον έλεγχο της νομιμότητάς τους, ως προς το πρόγραμμα σπουδών και το παιδαγωγικό περιεχόμενο της διδασκαλίας, από την/τον Διευθύντρια /ντή της οικείας Δ/νσης Εκπαίδευσης. Οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης διατυπώνουν αιτιολογημένα τα συμπεράσματα του ελέγχου νομιμότητας των προτεινόμενων πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως τις εποπτευόμενες ιδιωτικές σχολικές μονάδες, το αργότερο μία εβδομάδα πριν την έναρξή τους.

4. Οι προτάσεις και ο έλεγχος νομιμότητας των πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αφορούν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λειτουργίας τους, όπως δηλώνεται από τις σχολικές μονάδες στο αντίστοιχο έντυπο. Η διάρκεια λειτουργίας πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δεν είναι καθ’ υποχρέωση ετήσια, ήτοι για ένα σχολικό ή διδακτικό έτος, καθώς δύνανται να υλοποιηθούν ακόμα και για μερικούς μήνες ενός σχολικού έτους.

Τροποποιήσεις παρεκκλίσεων και πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται δύνανται να πραγματοποιηθούν, μετά την κατάθεση αντίστοιχης πρότασης από την ιδιωτική σχολική μονάδα, και μόνο έπειτα από νέο έλεγχο νομιμότητας από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-19.