ΡεπορτάΖ esos

Τροπολογίες και την αιτιολογική έκθεση που αφορά τις μετεγγραφές Πολυτέκνων, ιδιωτικά σχολεία και την επάρκεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών, όπως κατατέθηκαν , προς ψήφιση στη Βουλή, από την υφυπουργό Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου.ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΝΕΤ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Οι τροπολογίες ορίζουν τα εξής:

Ειδικά όσον αφορά τα μαθήματα της πληροφορικής και των ξένων γλωσσών, στα υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμενα σχολεία επιτρέπεται η κατανομή των μαθητών κάθε τάξης, ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών τους, σε περισσότερα τμήματα. Τα ανωτέρω σχολεία μπορούν να διδάσκουν παράλληλα περισσότερες ξένες γλώσσες και να επιλέγουν ποιες και πόσες, πλέον της μίας, ξένες γλώσσες θα διδάσκονται.

Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους 2011-2012.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων δύναται να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ημερών, για την παροχή υπηρεσιών μορφωτικού, επιμορφωτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης και στο χαρακτήρα του σχολείου και διασφαλίζεται η προσήκουσα παροχή υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης. Η άσκηση των ως άνω υπηρεσιών δύναται να γίνεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων.

Κατά τη λήξη κάθε σχολικού έτους είναι δυνατή η αναιτιώδης καταγγελία της σύμβασης ενός εκπαιδευτικού ανά ιδιωτική εκπαιδευτική μονάδα και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Τα ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια της ίδιας έδρας, του ίδιου ιδιοκτήτη και με την ίδια διεύθυνση θεωρείται ότι αποτελούν ενιαία εκπαιδευτική μονάδα. Στους απολυόμενους εκπαιδευτικούς της περίπτωσης αυτής καταβάλλεται η αυξημένη αποζημίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 5. Η καταγγελία πραγματοποιείται με την κοινοποίηση σχετικού εγγράφου στον καθ’ ου, επί αποδείξει, και την καταβολή προς αυτόν της αποζημίωσης του προηγουμένου εδαφίου. Η λύση της εργασιακής σχέσης ολοκληρώνεται, χωρίς την μεσολάβηση υπηρεσιακού συμβουλίου, με μόνη την έκδοση σχετικής πράξης του οικείου Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ελέγχει μόνο την συνδρομή των προϋποθέσεων του προηγουμένου εδαφίου καθώς και την τήρηση του αριθμητικού ορίου της μίας καταγγελίας ανά εκπαιδευτική μονάδα και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Είναι δυνατή η καταγγελία πέραν της μίας σύμβασης ανά ιδιωτική εκπαιδευτική μονάδα και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης κατά τις λοιπές διατάξεις της παρούσας παραγράφου».

Η δυνατότητα αναιτιώδους καταγγελίας της σύμβασης ενός εκπαιδευτικού ανά εκπαιδευτική μονάδα και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης σύμφωνα με την περίπτωση iv της παραγράφου 3 του άρθρου 30 ν. 682/1977, που εφαρμόζεται αναλόγως, ισχύει και επί των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στις θέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή δεν διατυπώνει γνώμη το οικείο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο και η καταγγελία ολοκληρώνεται σύμφωνα με τα εδάφια δ’ και ε’ της περίπτωσης iv. της παραγράφου 3 του άρθρου 30 ν. 682/1977.

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

6. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 70 του α.ν. 2545/1940 (ΦΕΚ Α΄ 287), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Με απόφασή του, ο Υπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δύναται να διατυπώνει κριτήρια χορήγησης επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών, ανανεούμενα ανά τριετία»

Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων των κατόχων απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, πέραν του καθορισθέντος αριθμού στην περίπτωση i, στα Τμήματα και τις Σχολές της ίδιας περίπτωσης, ως ακολούθως:

αα) Υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/ 2006 (Α΄ 75), καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Ά 75).

ββ) Υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας.

γγ) Υποψηφίων: Α) με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Ά 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους, Β) ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, Γ) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, Δ) τέκνων των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), Ε) πολύδυμων τέκνων εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος.

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων εισακτέων της περίπτωσης ii δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των θέσεων εισακτέων της περίπτωσης i».

esos.grPosted Image