Σε Εφαρμογή της εγκυκλίου του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α’) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το υπουργείο Παιδείας , εξέδωσε εγκύκλιο , η οποία ορίζει τα εξής:

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ


Στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3919/2011, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 παρ. 16 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α’) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», εφεξής ισχύουν τα κάτωθι:

Στο ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο υπάγονται οι ακόλουθες διαδικασίες αδειοδότησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων :

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,


Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών,

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

Άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης

Πιστοποίηση Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και


Άδεια κατ’ οίκον διδασκαλίας

Α. Με την αριθμ. 20/VI/2012 Γνωμοδότηση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διατύπωσε θετική γνώμη για τη διατήρηση σε ισχύ του καθεστώτος προηγούμενης διοικητικής άδειας όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία στις κάτωθι περιπτώσεις:

1) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

2) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών

3) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής

Κατάρτισης

4) Πιστοποίηση Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης

5) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

6) Άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών

Αντίθετα, διατύπωσε αρνητική γνωμοδότηση προτείνοντας την αντικατάσταση της

προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγελμάτων, με αναγγελία

ενάρξεως ασκήσεως του επαγγέλματος του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011, στις κάτωθι

περιπτώσεις:


I) Άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

II) Άδεια κατ’ οίκον διδασκαλίας

Μετά την ανωτέρω γνωμοδότηση και κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011, η διδασκαλία σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και η κατ’ οίκον διδασκαλία ασκούνται ελευθέρως μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς τους από τον ενδιαφερόμενο, συνοδευόμενες από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, στην κατά τις ισχύουσες στο χρονικό εκείνο σημείο διατάξεις αρμόδια προς αδειοδότηση διοικητική αρχή. Η αρχή αυτή δύναται, εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.

Β. Με την αριθμ. 20/VI/2012 Γνωμοδότηση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού πρότεινε την κατάργηση των περιορισμών που αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση ορισμένων

από τα ανωτέρω επαγγέλματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011.

Μετά την ανωτέρω γνωμοδότηση και κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 ισχύουν τα κάτωθι:

α) Οι λέξεις «εις Έλληνας πολίτας» της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 682/1977 οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με το 2 παρ. 2 περ. (α) του ν. 3919/2011, αντικαθίστανται με τις

ακόλουθες «σε πολίτες που έχουν μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος − μέλος της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης».

β) Η παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 2817/2000, η οποία τροποποιεί την παρ. 5 του ν. 682/1977 που ορίζει ότι «Στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χορηγείται άδεια ίδρυσης μέχρι δύο σχολείων από κάθε τύπο αυτών» η οποία έρχεται σε αντίθεση με το 2 παρ. 2 περ. (ε) του ν. 3919/2011 καταργείται.

γ) Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 682/1977 που ορίζει ότι «Δεν επιτρέπεται εφεξής η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου εις διδακτήριον απέχον ολιγότερον των

150 μέτρων από το διδακτήριον έτερου σχολείου» η οποία έρχεται σε αντίθεση με το 2 παρ. 2 περ. (δ) του ν. 3919/2011 καταργείται .

δ) Το άρθρο 2.1 της ΚΥΑ 9.16031/Οικ.3.2815/10-9-2009 «Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που ορίζει ότι «τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) συνιστώνται από νομικό πρόσωπο» και προσκρούει στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. (ζ) του Ν. 3919/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) συνιστώνται από φυσικά πρόσωπα που έχουν μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή νομικά πρόσωπα η καταστατική έδρα των οποίων βρίσκεται σε χώρα κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».


esos.gr