1. Νέα δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών ασφαλιστικών εισφορών

Με Δελτίο Τύπου, του Ο.Α.Ε.Ε που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο στις 23/10/2012 και αναφέρεται στον Ν.4087/16.10.2012, παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του Οργανισμού να προχωρήσουν σε τακτοποίηση των οφειλών τους με την επιλογή ενός εκ των δύο παρακάτω δυνατοτήτων:

α) Προσωρινός διακανονισμός - Υποβολή αίτησης έως 31/12/2012 με έκπτωση κατά 40% στα Τέλη Κεφαλαιοποίησης, (Τ.Κ., δηλαδή τις προσαυξήσεις, τα πρόσθετα τέλη και τις λοιπές επιβαρύνσεις), ή από 01/01/2013 χωρίς έκπτωση στα Τ.Κ, για ρύθμιση οφειλών έως 30/06/2012, με απαραίτητη καταβολή των εισφορών από 01/07/2012 έως την ημερομηνία της αιτήσεως και δόση που προσδιορίζεται στο 20% της οφειλής και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των €150.

Υπενθυμίζουμε ότι δεν δικαιούνται ασφαλισμένοι που έχουν ενεργή ρύθμιση να ενταχθούν στον διακανονισμό.

β) Ρύθμιση - Υποβολή αίτησης έως 31/12/2012 για ρύθμιση οφειλών έως 30/06/2012 με απαραίτητη την καταβολή των απαιτητών εισφορών έως την ημερομηνία αιτήσεως και εξόφληση α)εφάπαξ ή έξι (6) δόσεις με έκπτωση κατά 100% των Τ.Κ, β) από επτά (7) έως δέκα (10) δόσεις με έκπτωση έως 75% των Τ.Κ.

Υπενθυμίζουμε ότι δεν δικαιούνται ασφαλισμένοι που έχουν σε ισχύ ενεργό προσωρινό διακανονισμό να ενταχθούν στην ρύθμιση.

Αναμένεται σχετική Εγκύκλιος του Ο.Α.Ε.Ε για την έναρξη εφαρμογής της διάταξης.

2. Δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας

Σας υπενθυμίζουμε την δυνατότητα που έχετε να υπαχθείτε σε κατώτερη ασφαλιστική κλάση στον Ο.Α.Ε.Ε, η οποία σας είχε αποσταλεί με την Εγκύκλιο 19274-3/556/2012.

Παρακαλούμε, πριν αποφασίσετε την υπαγωγή σας στην παραπάνω ρύθμιση, όπως εξετάσετε σε συνεργασία με τους αρμόδιους του Οργανισμού, την πιθανότητα επίπτωσης στη σύνταξής σας.

3. Προκαταβολή Εισφορών με Έκπτωση έως 12%

Μετά από σχετικό ερώτημα που τέθηκε προς το αρμόδιο τμήμα Εσόδων του ΟΑΕΕ, υποκ/μα Ακαδημίας, έχουμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Με το Ν.3943/2011 – ο οποίος ρυθμίζει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31/12/2010 – ορίζεται ότι μπορούν οι ασφαλισμένοι που δεν έχουν υπαχθεί σε οποιαδήποτε ενεργή ρύθμιση και είναι ταμειακώς εντάξει, να προπληρώνουν εισφορές τους, με την προϋπόθεση ότι η πληρωμή θα αναφέρεται στο επόμενο δίμηνο και μετέπειτα από την αίτησή τους, με έκπτωση 1% για κάθε μήνα και έως 12% ( για 12 μήνες).

Η διαδικασία είναι απλή και έχει ως ακολούθως: Ο ασφαλισμένος δύναται να μεταβεί στο αρμόδιο Περιφερειακό τμήμα του Ο.Α.Ε.Ε που υπάγεται, και να κάνει αίτηση, καταβάλλοντας το ποσό των εισφορών που επιθυμεί να προπληρώσει.

Όπως επισημάνθηκε από το τμήμα Εσόδων του Ο.Α.Ε.Ε, δικαίωμα προπληρωμής αποκτούν και εκείνοι οι ασφαλισμένοι που έχουν ήδη κάνει αίτημα «μείωσης ασφαλιστικής κλάσης».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα κατά τόπους υποκαταστήματα του Ο.Α.Ε.Ε ή να επισκεφθείτε το διαδικτυακό ιστό www.oaee.gr

xenilgossa.gr