Σε συνέχεια των ενεργειών μας από τον Ιανουάριο 2021, δείτε εδώ επιστολή μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, με την οποία διαμαρτυρόμαστε για τεστ Αγγλικής γλώσσας που εξετάζει μόνο δύο δεξιότητες.

Αρ. Πρωτ: 38481/5Σ/2021

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2021

Προς: κ. Μάκης Βορίδης, Υπουργός Εσωτερικών

Θέμα:Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας LanguageCert Test of English (LTE)

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Είμαστε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καθηγητών-Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (Π.Σ.Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ.) και εκπροσωπούμε 2800 Κέντρα Ξένων Γλωσσών, μέλη και συνεργαζόμενα ΚΞΓ, 20.000 εργαζόμενους και 300.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα. Ως ο μεγαλύτερος Πιστοποιημένος Οργανισμός που δραστηριοποιείται στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, αλλά και ως φορέας διεξαγωγής εξετάσεων γλωσσομάθειας, σας εφιστούμε την προσοχή σε ένα νεοεμφανιζόμενο πιστοποιητικό, το οποίο αποκλίνει εντελώς από τις σταθερές που έχει θέσει το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe).

Από τα μεγάλα επιτεύγματα της ομάδας των ειδικών και των επιστημόνων του Συμβουλίου είναι και η κατάρτιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR), το οποίο καθορίζει: 1. τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 έως Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή και 2. τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζεται να κατακτήσει κάποιος, σε κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα, ώστε να γίνει ικανός χρήστης της δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Πιο αναλυτικά, οι τέσσερις (4) βασικές δεξιότητες (skills) που περιγράφονται από το Πλαίσιο (CEFR) έχουν ως εξής: (α) κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση, (β) παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διαμεσολάβηση, (γ) κατανόηση προφορικού λόγου και (δ) παραγωγή προφορικού λόγου και προφορικής διαμεσολάβησης. Έπειτα από μελέτες δεκαετιών, το Συμβούλιο έχει καταλήξει ότι αυτές είναι οι 4 επικοινωνιακές καταστάσεις / δραστηριότητες που ο χρήστης πρέπει να αναπτύξει, ανεξαρτήτως της βαθμίδας του (είτε έχει στοιχειώδη γνώση Α1, είτε καλή γνώση Β2, είτε Άριστη γνώση Γ2).

Ακολουθώντας ακριβώς αυτό το μοντέλο, έχει καταστεί κοινή πρακτική, από όλους τους φορείς πιστοποίησης γλωσσομάθειας ανά τον κόσμο, να συμπεριλαμβάνουν στο περιεχόμενο εξέτασης ασκήσεις που αξιολογούν τις δυνατότητες του χρήστη και στις 4 βασικές γλωσσικές δεξιότητες. Το ίδιο ισχύει επίσης για τους περίπου 20 εξεταστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, καθώς και για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Ειδικά για το τελευταίο, το κράτος έλαβε τη μέριμνα και νομοθέτησε σχετικώς. Έτσι στο Ν.4763/2020, ΦΕΚ Α 254/2020, άρθρο 128 (που τροποποίησε το άρθρο 4 του Ν.2740/1999) αναφέρονται ρητώς οι τέσσερις ενότητες στις οποίες πρέπει να εξετάζεται ο υποψήφιος, δύο γραπτές και δύο προφορικές.

Κατόπιν τούτων, διαμαρτυρόμαστε έντονα για το γεγονός ότι το ΑΣΕΠ συμπεριέλαβε προσφάτως στις λίστες του το πιστοποιητικό LanguageCert Test of English (LTE), καθώς:

  • Πρόκειται για ένα τεστ Αγγλικής γλώσσας που μετράει το γνωστικό επίπεδο του υποψήφιου μόνο στις ΔΥΟ από τις τέσσερις βασικές δεξιότητες και εν προκειμένω, στην κατανόηση γραπτού λόγου (Reading) και κατανόηση προφορικού λόγου (Listening). Άρα ΔΕΝ είναι συμβατό με το CEFR. Παραλείπει τις εξίσου σημαντικές δεξιότητες της παραγωγής προφορικού λόγου (speaking) και της παραγωγής γραπτού λόγου (writing).

Αποτελεί μια πιστοποίηση που περιορίζεται σε ένα μόνο μέρος του φάσματος των γλωσσικών δεξιοτήτων καθώς εξετάζει αποκλειστικά και μόνον την παθητική αναγνώριση της γλώσσας από τον υποψήφιο (Listening, Reading). Δεν εξετάζει την ικανότητα ενεργητικής παραγωγής της γλώσσας (Writing, Speaking). Ούτε, επίσης, πληροί τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές που έχει θέσει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι το LTE δεν πιστοποιεί τη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  • Δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής και εργασιακής ανισότητας ανάμεσα στους Έλληνες σπουδαστές (σπουδαστές 2 ταχυτήτων) εφόσον χορηγεί τα ίδια προσόντα για εργασία η/και συνεχιζόμενη εκπαίδευση (μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο) σε σπουδαστές που διαγωνίστηκαν σε δύο ενότητες με σπουδαστές που (μέσω άλλων Φορέων) διαγωνίσθηκαν ορθώς σε τέσσερις ενότητες.
  • Οδηγεί στον υποβιβασμό της αξιοσύνης των δημόσιων λειτουργών εφόσον οι προσλήψεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα γίνονται μέσω ΑΣΕΠ και το ΑΣΕΠ φέρεται να «αναγνωρίζει» το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Καθίσταται εφικτό έτσι να προσλαμβάνονται δημόσιοι υπάλληλοι με ελλιπή γνώση στην ξένη γλώσσα και με περιορισμένη ή και μηδενική ικανότητα στη χρήση της.
  • Δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε σχέση με τους άλλους εξεταστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται για δεκαετίες στην Ελλάδα, ακολουθούν απαρέγκλιτα το Πλαίσιο και έχουν μια μακρόχρονη συνεργασία με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού τα οποία εναρμονίζονται με το CEFR.

Συμπερασματικά, το LanguageCert Test of English (LTE) δεν έχει καμιά θέση στη λίστα του ΑΣΕΠ κάτω από τα: Μέτρια Γνώση (Β1), Καλή Γνώση (Β2), Πολύ Καλή Γνώση (Γ1/C1) και Άριστη Γνώση (Γ2/C2).

Κύριε Υπουργέ,

Είμαστε βέβαιοι ότι λαμβάνοντας υπόψιν σας τα ανωτέρω, θα προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου το εν λόγω πιστοποιητικό να σταματήσει άμεσα να αποτελεί απόδειξη γλωσσομάθειας από το ΑΣΕΠ.

Με κάθε εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο