Με απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης(Council of Europe) της 6ης Δεκεμβρίου 2001 καθιερώθηκε ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (https://edl.ecml.at/) κάθεχρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου, για την προώθησητης πολυγλωσσίας στην Ευρώπη.Σκοπός του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών(European Day of Languages)είναι :

Η προώθηση της εκμάθησης ξένωνγλωσσών.

Η διατήρηση και η περαιτέρω καλλιέργεια του γλωσσικού πλούτου της Ευρώπης.

Η εκμάθηση και άλλων γλωσσών, εκτός των ευρύτερα γνωστών.

Η συμπερίληψη των λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών στις γλώσσες που μαθαίνουν οι μαθητές.Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το έτος 2020, καλούμε όσα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςτης χώραςκαι αμιγή ελληνικάσχολεία εξωτερικούεπιθυμούν,να συμμετάσχουν στον εορτασμό, με δράσειςοι οποίες προτείνονται κατά βαθμίδα εκπαίδευσης(βλ. σχετικό Παράρτημα).

Διεξάγεταιγια το έτος 2020, διαγωνισμόςσχεδίου για T-shirtμε θέμα την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (European Day of Languages).Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται, μπορούν να σχεδιάσουν και εφέτος ένα πρωτότυποσχέδιο με το παραπάνω θέμα. Το καλύτερο, θα βραβευθεί.Προθεσμία υποβολής σχεδίων: 31.12.2020.Για τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό, κ.λπ. πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ακόλουθη ιστοσελίδα: https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx.

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοίμπορούν να αναρτήσουν δείγμα του διδακτικού υλικούπου ετοίμασαν οι ίδιοι για τον φετινό εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (Ε.Η.Γ.) στην ιστοσελίδα: https://edl.ecml.at/Teachers/Addyourmaterial/tabid/3132/language/el-GR/Default.aspx.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται για αφίσες, κ.λπ. για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, μπορούν να τα εκτυπώσουν από τη σχετική ιστοσελίδα:https://edl.ecml.at/Teachers/Downloads/tabid/3156/language/el-GR/Default.aspx.

Τέλος, για την παραγγελία και αποστολή υλικού (σε πολύ περιορισμένο αριθμό) σε σχολεία εντός της χώρας, τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους στην Υπηρεσία μας ηλεκτρονικά(e-mail: [email protected]), στέλνοντας τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο Δ/ντή του σχολείου, ονοματεπώνυμο και ειδικότητα του αποστολέα του ηλ. μηνύματος (σε περίπτωση που το αίτημα δεν υποβάλλεται από εκπαιδευτικό ξένης γλώσσας), πλήρη ονομασία του σχολείου και πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής δ/νσης (και Τ.Κ.) του σχολείου.Για τηνέγκαιρη αποστολή υλικού, τα ηλεκτρονικάαιτήματα των σχολείων θα πρέπει να αποσταλούν στην υπηρεσία μας μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020.Το παρόν έγγραφοαναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.minedu.gov.gr/ypapegan/anakoinoseis.

Η πρόσκληση