Η 26η Σεπτεμβρίου είναι ημέρα αφιερωμένη στον εορτασμό των γλωσσών.

Ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (https://edl.ecml.at/) στις 26 Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε με απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe), στις 6 Δεκεμβρίου 2001.

Το 2021 συμπληρώθηκαν είκοσι χρόνια από τον πρώτο εορτασμό της.

Κάθε τέτοια ημέρα ενώνουν τη φωνή τους το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (European Center for Modern Languages) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission), με σχολεία, Πανεπιστήμια, γλωσσικά ινστιτούτα, εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές και απλούς πολίτες απ’ όλη την Ευρώπη και τον κόσμο για να εορτάσουν τον γλωσσικό πλούτο της Ευρώπης και του πλανήτη, με ποικίλες εκδηλώσεις.

Οι γλώσσες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, που οφείλουμε να διαφυλάξουμε, να καλλιεργήσουμε και να αναδείξουμε.

Χρησιμεύουν ως γέφυρες επικοινωνίας με άλλους πολιτισμούς, προάγοντας την αμοιβαία κατανόηση, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή και διευκολύνουν την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συμμετέχει ενεργά στο έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (European Center for Modern Languages – ECML), Οργανισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος προωθεί την ποιοτική διδασκαλία και εκμάθηση των γλωσσών για όλους τους μαθητές, αδιακρίτως.

Ειδικότερα οι δράσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα της γλωσσικής εκπαίδευσης, αποσκοπούν στο να παρέχουν ικανοποιητικές απαντήσεις στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των σαράντα έξι (46) κρατών-μελών του, με την προώθηση της ποιοτικής διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών, μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο και στην εδραίωση της

δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 2 Φεβρουαρίου 2022 ψηφίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης η νέα Σύσταση προς τα κράτη-μέλη του, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, για τη σημασία της πολυγλωσσικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για τη δημοκρατική κουλτούρα. Η Σύσταση είναι διαθέσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: Recommendation to member states on the importance of plurilingual and intercultural education for democratic culture.

Σε αυτήν δίνεται έμφαση στα γνωστικά, γλωσσικά και κοινωνικά οφέλη της γλωσσομάθειας, ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύεται το πώς οι πολυγλωσσικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες συμβάλλουν στην εκπαιδευτική επιτυχία, την κοινωνική συνοχή και την αμοιβαία κατανόηση, ενισχύοντας και τη δημοκρατία.

Η παγκόσμια υγειονομική κρίση που ξέσπασε στις αρχές του 2020 και συνεχίζεται έως σήμερα, καθώς και οι ανάγκες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ώθησαν και τους διεθνείς οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), να συνεισφέρουν και αυτοί στην ταχύτερη προώθηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εκμάθησης των γλωσσών, με κατάλληλες επιμορφωτικές δράσεις και διδακτικά εργαλεία.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε το έργο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο “Digitalliteracyfortheteachingandlearningoflanguages» (https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/Digitalliteracy/tabid/1797/language/en-GB/Default.aspx ), κ.ά.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών πραγματοποίησε σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars), με σκοπό την ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών, κυρίως των γλωσσικών μαθημάτων, στη διάρκεια της πανδημίας, τα οποία είναι διαθέσιμα και online (https://www.ecml.at/Resources/Webinars/tabid/5456/language/en-GB/Default.aspx).

Εν όψει του φετινού εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών και στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων) απέστειλε, όπως κάθε χρόνο, σχετική Πρόσκληση (Α.Π.: ΦΣΕ 27/83981 /Η1/7.7.2022), σε όλα τα σχολεία Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας, μέσω των οικείων Δ/νσεων Εκπαίδευσης, με την οποία καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς της χώρας και οι μαθητές να συμμετάσχουν στον εορτασμό της.

Στο ανωτέρω έγγραφό μας προτείνονται διάφορες δραστηριότητες εορτασμού για το έτος 2022 (βλ. αναλυτικά το Παράρτημα του ως άνω εγγράφου μας), όπως:

Διαγωνισμός σχεδίου για T-shirt με θέμα την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

  • (European Day of Languages) για το έτος

Όσοι μαθητές Π.Ε. και Δ.Ε. ενδιαφέρονται, μπορούν να σχεδιάσουν ένα πρωτότυπο σχέδιο με θέμα τις γλώσσες. Το καλύτερο, θα βραβευθεί.

Προθεσμία υποβολής σχεδίων (ηλεκτρονικά): 31.12.2022.

Για τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό και όλες τις σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ακόλουθη ιστοσελίδα:

https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx

  • Aνάρτηση από εκπαιδευτικούς δείγματος διδακτικού υλικού, το οποίο μπορούν να ετοιμάσουν οι ίδιοι για τον φετινό εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, στις ιστοσελίδες:

https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/Default.aspx

  • Επίσης, τα σχολεία που ενδιαφέρονται για αφίσες, posters, EDL logo, κ.λπ. για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, μπορούν να τα εκτυπώσουν μέσω της σχετικής ιστοσελίδας:

https://edl.ecml.at/Teachers/Downloads/tabid/3156/language/el-GR/Default.aspx

  • Τέλος, αναφορικά με το υλικό για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών σημειώνεται ότι έως τώρα έχουν ήδη αποσταλεί ταχυδρομικά σε σχολεία της χώρας, κατόπιν σχετικών αιτημάτων τους μέσω ηλ. ταχυδρομείου, άνω των εκατό (100) φάκελοι με αυτοκόλλητα “Talk to me” (σε διάφορες γλώσσες), αφίσες, κ.λπ., και θα σταλούν και άλλοι, έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου υλικού.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών προτείνεται η επίσκεψη των σχετικών ιστοσελίδων του Συμβουλίου της Ευρώπης (www.coe.int/edl), του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών https://edl.ecml.at/) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/greece/node/908_el), όπου υπάρχουν πολλές ιδέες, προτάσεις δραστηριοτήτων και ενημερωτικό και διδακτικό υλικό, προς αξιοποίηση από εκπαιδευτικούς και μαθητές (https://edl.ecml.at/Events/7eventsuggestionsinvolvingsocialdistancing/tabid/3222/Default.aspx, https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme-Overview/tabid/155/language/en-GB/Default.aspx https://edl.ecml.at/).

Προσκαλούνται και εφέτος οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των σχολείων της χώρας να συμμετάσχουν στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (European Day of Languages).

Ο εορτασμός της ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους που μοιράζονται κοινές ιδέες και αξίες, όχι μόνον από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και πολλές άλλες χώρες από διαφορετικές ηπείρους.