Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 7211/14-2-2013, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Ελληνικών Κολεγίων, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Στο άρθρο 1 του Π.Δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» αναφέρεται ότι : «Με το παρόν διάταγμα: 1. Εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία προς: α) την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 «σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», (Ε.Ε.αριθ.255/30.9.2005 σελ. 22) και θεσπίζονται οι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους αναγνωρίζονται, για την ανάληψη και την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη – μέλη (στο εξής αναφερόμενα ως «κράτη – μέλη καταγωγής») και δίνουν στον κάτοχο τους το δικαίωμα, να ασκεί αυτό το επάγγελμα β) Την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 «για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερι-ς κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας», (Ε.Ε αριθ. L 363/20.12.2006 σελ.141), κατά το μέρος που αυτή τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/ΕΚ.».

Σύμφωνα με την παρ. 2 του ως άνω άρθρου (όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου 0.16 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012, ΦΕΚ Α 222/12.11.2012 και αντικαταστάθηκε, στη συνέχεια, με το άρθρο 30 παρ. 27 του Ν.4111/2013, ΦΕΚ A 18/25.01.2013): «2. Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, μικρότερο τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων».

Περαιτέρω, η παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζει: «3. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους – μέλους ο οποίος, έχοντας αποκτήσει τίτλο τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης άλλου κράτους μέλους, δεν πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου».

Επίσης, στην παρ. 1 του άρθρου 55 του Π.Δ. 38/2010 ορίζονται τα εξής: «1. Συνιστάται όργανο με την ονομασία «Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων», το οποίο λαμβάνει αποφάσεις για: α) την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τους όρους των Κεφαλαίων I και II του Τίτλου III, καθώς και του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου III του Τίτλου III του παρόντος διατάγματος και β) την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος».

Από τη δημοσίευση του προαναφερθέντος Προεδρικού Διατάγματος (στις 25 Μαΐου 2010) μέχρι σήμερα, το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων λαμβάνει αποφάσεις για αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τους όρους των Κεφαλαίων I και II του Τίτλου III, καθώς και του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου III του Τίτλου III του ως άνω διατάγματος. Με την αριθμ. 10140/ΙΑ/18-11-2012 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 527/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./18-11-2012) συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) το οποίο πραγματοποιεί συνεδριάσεις σε τακτά διαστήματα (όπως ττ.χ. 14-12-2012, 18-12-2012, 11-1-2013, 15-1-2013, 22-1-2013, 29-1-2013, 30-1-2013, 8­2-2013 και 18-2-2013), εξετάζοντας αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, οι οποίες έχουν συμπληρωθεί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 57 του Π.Δ. 38/2010, που προστέθηκε με την παρ. 32 του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013, ΦΕΚ Α 18/25.01.2013: «Η διαδικασία εξέτασης αιτήσεων στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 στις οποίες αρμόδιο όργανο για την υποβολή και την εξέταση της αίτησης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας είναι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός έξι μηνών από τη συμπλήρωση του φακέλου του αιτούντος με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι παράγραφοι 1 έως 2, 6 και 8». Σημειώνεται ότι, μέχρι της παρούσης, καμία αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας δεν έχει κατατεθεί πλήρης (ήτοι με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά), ώστε να τεθεί ενώπιον του Συμβουλίου, εντός της ανωτέρω οριζόμενης νόμιμης προθεσμίας.

Υπουργείο Παιδείας

kathigitis.org