Οικονομικές πληροφορίες και υποδείγματα για τους εξεταστές των εξετάσεων ΚΠγ Μαΐου 2012

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤA

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ

Α. Αποζημίωση εξεταστών στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου


Α1. Αποζημίωση

Οι αποζημιώσεις των εξεταστών προφορικού λόγου καταβάλλονται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το Εξεταστικό Κέντρο όπου τοποθετούνται και στο λογαριασμό της Τράπεζας που δηλώνεται στις αιτήσεις τους.

Επί των αποζημιώσεων γίνονται κρατήσεις οι οποίες εξαρτώνται από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα που υπάγεται ο κάθε εξεταστής και από το χαρακτηρισμό ως «παλαιός» (ασφαλισμένος πριν το 1993) ή «νέος» (ασφαλισμένος μετά το 1993) και παρακρατείται φόρος (επί του ποσού που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων από το μικτό ποσό). Το ύψος της αποζημίωσης για το 2010 (εξετάσεις Μαΐου και Νοεμβρίου) καθώς και για τα επόμενα πέντε (5) έτη καθορίζεται από τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για τη χορήγηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (Φ.Ε.Κ. 413/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./27.12.2010).

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση ορίζεται ότι : Εξεταστής στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου λαμβάνει κατ’ αποκοπήν αποζημίωση 45,00 ευρώ και επιπλέον για κάθε υποψήφιο που εξετάζει στην ίδια δεξιότητα λαμβάνει 2,00 ευρώ.

Στην περίπτωση που οι εξεταστές μετακινούνται εκτός έδρας την ίδια εξεταστική περίοδο σε περισσότερες από μία πόλεις διαφορετικού νομού ή σε νησί με μέγιστο αριθμό εξεταζομένων στην αντίστοιχη γλώσσα δεκαπέντε (15) άτομα, καταβάλλεται επιπλέον κατ’ αποκοπήν αποζημίωση 25,00 ευρώ.


Α2. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αμοιβή των εξεταστών

Η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αμοιβή των εξεταστών γίνεται από την Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου στο οποίο τοποθετήθηκαν. Οι εξεταστές συμπληρώνουν με ακρίβεια και πληρότητα τις αιτήσεις, τις Υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά έντυπα που θα τους δοθούν (Υποδείγματα αριθμ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, και ΙV που υπάρχουν στο παράρτημα ή στην ιστοσελίδα του ΚΠγ).

Για να ανταποκριθούν στα παραπάνω θα πρέπει να γνωρίζουν και να έχουν μαζί τους:

- Φωτοτυπία της Α.Τ. ή του διαβατηρίου, το ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ στην οποία ανήκουν, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α), φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων του εξεταστή (όπου αναφέρεται η τράπεζα, ο αριθμός λογαριασμού, ο ΙΒΑΝ λογαριασμού και το όνομα του εξεταστή ως μοναδικού ή πρώτου δικαιούχου), στοιχεία επικοινωνίας του εξεταστή (διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό, e-mail κλπ).

- τον ασφαλιστικό φορέα με χαρακτηρισμό «παλαιός» ή «νέος» ασφαλισμένος ή «συνταξιούχος»


Επιπλέον:

- Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ μόνο: τον αριθμό μητρώου στο ΙΚΑ, φωτοτυπία της καρτέλας ενσήμων ή βεβαίωση από το ΙΚΑ περί υπαγωγής στους «παλαιούς» ή στους «νέους» ασφαλισμένους.

- Για τους ασφαλισμένους στο δημόσιο μόνο: υπεύθυνη δήλωση περί του ύψους των πρόσθετων αποδοχών και βεβαίωση αποδοχών τελευταίου μήνα (στην οποία θα φαίνεται ο Αριθμός Μητρώου Μισθοδοσίας τους).


Β. Μετακίνηση Εξεταστών προφορικού λόγου

Η μετακίνηση καθώς και η εκκαθάριση των σχετικών δαπανών διέπεται από τη γενικότερη νομοθεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τα θέματα αυτά. Τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσει ο εξεταστής ώστε να αποζημιωθεί για τη μετακίνησή του τα προμηθεύεται από το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο έχει τοποθετηθεί (Υποδείγματα αριθμ. IV και V -που φέρουν την ένδειξη «για πληρωμή οδοιπορικών»- και υπάρχουν στο Παράρτημα ή σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΚΠγ).

Η μετακίνηση εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μαζί με την κατάσταση πληρωμής στην οποία αναφέρεται η διαδρομή μετακίνησης, ο τόπος προέλευσης και προορισμού και οι ακριβείς ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής. Η διαδικασία εκκαθάρισης των δαπανών μετακίνησης πραγματοποιείται από την Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.

Ο εξεταστής συγκεντρώνει με δική του ευθύνη τα παραστατικά της μετακίνησής του και τα καταθέτει αυτοπροσώπως ή με τρίτο πρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. (2ος όροφος, Γραφείο 2144, ώρες κοινού 12.00–14.00), ή τα αποστέλλει ταχυδρομικά αμέσως μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου (Ταχ. Δ/νση: Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών -Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι ).

Η αποζημίωση των οδοιπορικών από τις αρχές του 2011 και στο εξής θα γίνεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του κάθε εξεταστή.

Η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου και η οικεία Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην οποία ανήκει το Εξεταστικό Κέντρο που εργάσθηκε ο Εξεταστής δεν εμπλέκονται στη διαδικασία αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης, αλλά είναι υποχρεωμένες να προμηθεύουν τις σχετικές αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με τα Υποδείγματα του Παραρτήματος.

Προσοχή : Κάθε εξεταστής θα πρέπει να συμπληρώσει σωστά τα προσωπικά του στοιχεία και να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του εντός το πολύ μιας (1) εβδομάδας μετά τη λήξη των εξετάσεων, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση των οδοιπορικών εξόδων ΟΛΩΝ των Εξεταστών. Η καθυστερημένη υποβολή δικαιολογητικών, έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση όλων των εκκαθαρίσεων εφόσον αυτές γίνονται συλλογικά, σύμφωνα με ότι προβλέπει ο νόμος. Οι περιπτώσεις καθυστερημένων ή λανθασμένων δικαιολογητικών θα προωθούνται μεμονωμένα με αποτέλεσμα η καταβολή της αποζημίωσης των συγκεκριμένων δικαιούχων να γίνεται με μεγάλη πλέον καθυστέρηση. Γι’ αυτό το λόγο τονίζεται ότι τα δικαιολογητικά πρέπει να αποστέλλονται άμεσα- και ιδιαίτερα μετά τις εξετάσεις του Νοεμβρίου-προκειμένου η εκκαθάριση των αποζημιώσεων των εξεταστών να πραγματοποιείται πριν το κλείσιμο των εντελλομένων το Δεκέμβριο κάθε έτους.

Για να μην υπάρξει πρόβλημα σχετικά με την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, πρέπει οι εξεταστές να γνωρίζουν απαραίτητα και τα εξής:

1) Οι Εξεταστές του ΚΠγ δικαιούνται να μετακινούνται σε Β΄ θέση με όλα τα μέσα συγκοινωνίας (ΚΤΕΛ, τραίνο, πλοίο, αεροπλάνο), να χρησιμοποιούν Ι.Χ., το οποίο ανήκει στους ίδιους ή στο/στη σύζυγο (οδηγούμενο όμως από τους ίδιους και με δική τους ευθύνη για ατύχημα ή ζημιά).

2) Οι εξεταστές δεν δικαιούνται να χρησιμοποιούν ταξί, εκτός εάν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή κάλυψη ή υπάρχει βλάβη οχήματος ΚΤΕΛ. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του συγκοινωνιακού φορέα. Επίσης, δεν καλύπτεται η χρησιμοποίηση ταξί, για μετακινήσεις εντός έδρας, σε οποιαδήποτε περίπτωση.

3) Οι μετακινούμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν τις νέες εθνικές οδούς και μόνον αυτές, γεγονός που θα προκύπτει από τα παραστατικά των διοδίων, τα οποία προσκομίζονται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

4) Σε περίπτωση μετακίνησης σε περιοχή της νησιωτικής Ελλάδας η χρήση Ι.Χ. δικαιολογείται όταν προβλέπεται διαδοχική μετακίνηση.

5) Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα. Σε περίπτωση υποβολής φωτοτυπημένων δικαιολογητικών, δεν αποζημιώνονται (είναι χρήσιμο να κρατούν φωτοτυπίες των δικαιολογητικών που καταθέτουν για την περίπτωση απώλειάς τους κατά την αποστολή).


Β.1 Δικαιολογητικά Οδοιπορικών

Για την δικαιολόγηση των δαπανών μετακίνησης οι εξεταστές θα πρέπει να προσκομίζουν:

α) Την Αίτηση-Δήλωση (Υπόδειγμα ΙV), αναγράφοντας σε αυτήν και τα παραστατικά που αποστέλλουν

β) Την Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα V), στην οποία εκτός των λοιπών στοιχείων θα αναφέρουν τη διαδρομή και τα μέσα μετακίνησής τους.

γ) Τη βεβαίωση (Υπόδειγμα 4 στο παράρτημα Α’ μέρους) για τις ημέρες που εξέτασαν τη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο, την οποία θα πάρουν από το εξεταστικό κέντρο στο οποίο εργάσθηκαν

δ) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων του εξεταστή, από την τράπεζα στην οποία επιθυμεί να καταβληθεί η αποζημίωση των οδοιπορικών του (όπου θα αναφέρεται η τράπεζα, ο αριθμός λογαριασμού, ο ΙΒΑΝ λογαριασμού και το όνομα του εξεταστή ως μοναδικού ή πρώτου δικαιούχου).

ε) Μόνο από τους δημοσίους υπαλλήλους, βεβαίωση αποδοχών στην οποία θα φαίνεται ο Αριθμός Μητρώου Μισθοδοσίας τους.

Επίσης, ανάλογα με το συγκοινωνιακό μέσο που θα επιλέξουν, θα πρέπει να προσκομίζουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Σε περίπτωση μετακίνησης με αεροπλάνο, ΚΤΕΛ, τραίνο τα ακόλουθα:

- το εισιτήριο στο οποίο αναγράφεται το όνομα του μετακινούμενου

- απόδειξη εξόφλησης του εισιτηρίου στο όνομα του εξεταστή σε περίπτωση που δεν αναγράφεται το όνομα στο εισιτήριο (που την προμηθεύεται από το πρακτορείο ή το φορέα έκδοσης του εισιτηρίου. π.χ. ΚΤΕΛ)

- αν πρόκειται για αεροπορικό εισιτήριο επί πλέον χρειάζονται οι κάρτες επιβίβασης (boarding passes) και το ηλεκτρονικό εισιτήριο (e-ticket). Σε περίπτωση εξόφλησης της τιμής του εισιτηρίου μέσω πιστωτικής κάρτας πρέπει να εμφανίζεται η εξόφλησή του στον αναλυτικό λογαριασμό συναλλαγών της τράπεζας (που αποστέλλεται επίσης στα δικαιολογητικά).

2) Σε περίπτωση μετακίνησης με Ι.Χ., τα ακόλουθα:

- φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του εξεταστή στο όνομά του

- φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος

- βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης από τον τόπο προέλευσης στον τόπο μετάβασης (που εκδίδεται από τη νομαρχία, την τροχαία, ή τα ΚΕΠ).

- Πρωτότυπες αποδείξεις καταβολής διοδίων (εάν υπάρχουν διόδια στη διαδρομή)

- Πρωτότυπα εισιτήρια πορθμείου (εάν υπάρχουν).

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται στην Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα V) ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός της άδειας οδήγησης

- Το ΙΧ πρέπει να ανήκει στον εξεταστή ή στον/στην σύζυγο

- στην περίπτωση που ανήκει σε σύζυγο ο εξεταστής θα πρέπει να υποβάλλει επιπλέον φωτοτυπία Α.Τ. όπου θα αναφέρεται το όνομα του/της συζύγου (ή ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή εκκαθαριστικό εφορίας).

- στην περίπτωση που το Ι.Χ. ανήκει σε γονέα ή φιλικό- συγγενικό πρόσωπο, ο εξεταστής πρέπει να προσκομίσει συμπληρωματικά-εκτός από το δίπλωμά του και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος-μια βεβαίωση περί αντιτίμου του εισιτηρίου για την απόσταση που διένυσε, την οποία θα πάρει από το συγκοινωνιακό φορέα της επιλογής του (ΚΤΕΛ ή ΟΣΕ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση απώλειας των ανωτέρω δικαιολογητικών, δεν θα είναι δυνατή η αποζημίωση των εξεταστών για τη μετακίνησή τους.


Β.2 Δικαιολογητικά Διανυκτέρευσης

Οι εξεταστές του ΚΠγ δικαιούνται να διανυκτερεύουν στον τόπο μετάβασης όταν:

1) Έχουν χρησιμοποιήσει συγκοινωνιακό μέσο και ο τόπος μετάβασης απέχει περισσότερο από 120 χλμ.

2) Έχουν χρησιμοποιήσει Ι.Χ. και ο τόπος μετάβασης απέχει περισσότερο από 160χλμ.

3) Έχουν χρησιμοποιήσει πλοίο και ο τόπος μετάβασης απέχει περισσότερο από 20 ναυτικά μίλια.

4) Υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής, όπως απαγόρευση απόπλου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει επίσημη βεβαίωση από την αρμόδια αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική αρχή.


Η διανυκτέρευση (σε ξενοδοχείο ή ακόμη και σε φιλικό/ συγγενικό σπίτι) πρέπει να γίνει στον τόπο μετάβασης των Εξεταστών και θα πρέπει να προσέχουν στα δικαιολογητικά τους τα εξής στοιχεία :

1) Η απόδειξη του ξενοδοχείου πρέπει να γράφει «εξοφλήθηκε» και να συνοδεύεται από σφραγίδα και υπογραφή από τον υπάλληλο του ξενοδοχείου.

2) Πρέπει να φαίνεται η διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο. Ακόμα και στην περίπτωση συζύγων, θα πρέπει να προσκομίσει ξεχωριστή απόδειξη ο καθένας για να αποζημιωθεί.

3) Η δαπάνη του πρωινού δεν θα πρέπει να αναφέρεται στην απόδειξη και αυτό θα πρέπει να φροντίσει ο εξεταστής να το αναφέρει στον ξενοδοχοϋπάλληλο πριν την έκδοση της απόδειξης. (Αν, ωστόσο, αναγραφεί, τότε η Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων θα περικόψει το ποσό που αναφέρεται στο πρωινό.)

4) Η αποζημίωση που δίνεται για τη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ανέρχεται στο ποσό των 35,22€ τη βραδιά, ακόμη και αν το τιμολόγιο του ξενοδοχείου αναφέρει υψηλότερο ποσό. Αν το καταβληθέν ποσό είναι χαμηλότερο από το ανωτέρω, ο μετακινούμενος αποζημιώνεται με το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο.


Β.3 Ημερήσια Αποζημίωση Οδοιπορικών

- Οι εξεταστές δικαιούνται ημερήσια αποζημίωση για κάθε ημέρα που διανυκτερεύουν, ύψους 29,35€.

- Για την ημέρα επιστροφής δικαιούνται το 1/3 της πιο πάνω ημερήσιας αποζημίωσης δηλαδή 9,78€.

- Σε περίπτωση αυθημερόν μετακίνησης και πάλι δικαιούνται το 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης, δηλαδή 9,78€.

- Σε περίπτωση μετάβασης σε τόπο όπου η χιλιομετρική απόσταση είναι μικρότερη από αυτή που επιτρέπει διανυκτέρευση, η ημερήσια αποζημίωση για κάθε ημέρα μετάβασης είναι 9,78€, αφού θα επιστρέφουν κάθε μέρα στο σπίτι τους.


Πληρωμή των απασχολούμενων στις εξετάσεις του ΚΠγ

Oι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιες για την εκκαθάριση των δαπανών:

- των εξεταστών προφορικών

- των βαθμολογητών ΚΠγ του Βαθμολογικού Κέντρου Α’ Θεσσαλονίκης για τις γλώσσες Γαλλική και Ιταλική

- των μελών των επιτροπών εξέτασης ατόμων με ειδικές ανάγκες (πλέον και του ιατρού), σύμφωνα με την αριθμ. 2/46362/0022/20.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 413/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/27.12.2010) κοινή υπουργική απόφαση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για την εκκαθάριση των δαπανών των βαθμολογητών ΚΠγ για τις γλώσσες Αγγλική, Γερμανική και Ισπανική, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ

Εφιστάται η προσοχή:

1. Στη σωστή συγκέντρωση των δικαιολογητικών που αφορούν τους εξεταστές και βαθμολογητές.

2. Οι εκκαθαριστές των αμοιβών των εξεταστών στην περίπτωση που αυτοί είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, πρέπει να δηλώνουν στον κωδικό 01, κατά τη σύνταξη της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), «τακτικές αποδοχές (από μισθό ή ημερομίσθιο)», ώστε για τις αντίστοιχες ημέρες απασχόλησης να εκδίδονται ένσημα.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αμέσως μετά τη διενέργεια των εξετάσεων και μέσα σε διάστημα ενός μηνός πρέπει να προχωρήσουν στην πληρωμή των απασχολουμένων σε αυτές (εξεταστών, βαθμολογητών και μελών των Επιτροπών των Εξεταστικών κέντρων).

Μετά την αποστολή των ενταλμάτων πληρωμής στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) των οικείων Νομών, πρέπει να αποστείλουν στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών:

α) τον πίνακα των απολογιστικών στοιχείων (δηλ. τα ποσά που έχουν καταβληθεί για την αποζημίωση των απασχολουμένων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) της οικείας Διεύθυνσης), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (επόμενη σελίδα), και

β) τον/τους αριθμό/-ούς πρωτοκόλλου και την ημερομηνία αποστολής των ενταλμάτων πληρωμής στις Υ.Δ.Ε., προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των πιστώσεων από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Πιστοποίησης.

Τονίζεται ότι οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας πρέπει να ενεργούν άμεσα –ιδιαίτερα μετά τις εξετάσεις του Νοεμβρίου, για την εκκαθάριση των αμοιβών των απασχολουμένων προκειμένου αυτές να πραγματοποιούνται πριν το κλείσιμο των εντελλομένων στο τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Για την κάλυψη δαπανών προμήθειας χαρτιού και γραφικών ειδών και λοιπών εξόδων, στο πλαίσιο διεξαγωγής των εξετάσεων του ΚΠγ, μεταφέρονται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών στον ΚΑΕ 1111 πιστώσεις ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων (ενάμισι ευρώ (1,50 €) ανά υποψήφιο.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

alfavita.gr