Απόφαση 54359/Α5/2-4-2015 (ΦΕΚ 635/Β/20-4-2015) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. της 14420/ΚΒ/12−02−2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 218 Β΄).

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄) “Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις”…

ΔΕΙΤΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 7293 , 7294 , 7295 ΤΟΥ ΦΕΚ