Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Η πράξη με τίτλο «Δημιουργία Συστήματος Ηλεκτρονικών Εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών» σε συνέργεια με την πράξη «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας» χρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιούνται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Όλες οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί στα συγκεκριμένα έργα αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης ενισχύοντας το θεσμό του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, τη σύνδεση του με την εκπαίδευση και τη δημιουργία ενός σύγχρονου τεχνολογικά εξεταστικού συστήματος για την πιστοποίηση των ικανοτήτων γλωσσομάθειας με χρήση των ΤΠΕ.

Οι ευρύτεροι στόχοι που έχουν τεθεί αφορούν:

(α) στην πιστοποίηση της γνώσης των ξένων γλωσσών προς όφελος και διευκόλυνση των πολιτών

(β) στην αναβάθμιση και αξιολόγηση του συστήματος εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Σε αυτό το πλαίσιο έχει προβλεφθεί η ουσιαστική αξιοποίηση των ΤΠΕ για εξετάσεις πιστοποίησης ικανοτήτων γλωσσομάθειας μέσω Η/Υ επιτυγχάνοντας την δημιουργία της ψηφιακής εκδοχής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ). Δηλαδή ένα σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης ικανοτήτων γλωσσομάθειας μέσω του οποίου οι υποψήφιοι θα εξετάζονται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή προκειμένου να διαπιστωθεί / πιστοποιηθεί το επίπεδο τους. Ένα ιδιαίτερα θετικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας αξιολόγησης είναι η προσαρμοστικότητα του συστήματος που έχει αναπτυχθεί ώστε να επιτρέπει τη διάγνωση του επιπέδου γλωσσομάθειας κατά την εξεταστική διαδικασία.

Για την επίτευξη των στόχων του έργου παράγεται υλικό πιστοποίησης, μεθοδολογίες εξέτασης, υποδομές και τεχνολογικά εξελιγμένα συστήματα αξιολόγησης.

Επιπλέον προβλέπεται η διενέργεια εξετάσεων, αποκλειστικά με χρήση υπολογιστών, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν μαθητές της Δ/μιας Εκπαίδευσης.

Με την παρούσα παρέχεται πληροφόρηση προς την εκπαιδευτική κοινότητα και ιδιαίτερα προς τους μαθητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε εξετάσεις αξιολόγησης του επιπέδου γλωσσομάθειας, που θα πραγματοποιηθούν σε σχολικά εργαστήρια πληροφορικής και σε ελεγχόμενη γεωγραφική κλίμακα.

Το έργο υλοποιείται με τελικό δικαιούχο το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», οργανισμό εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τη συνεργασία τμημάτων ξένων γλωσσών και φιλολογιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που φέρουν την επιστημονική ευθύνη λειτουργίας του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ).

Η αναγκαία πληροφόρηση προς όλους τους ενδιαφερόμενους παρέχεται κυρίως μέσω του δικτυακού τόπου:

http://kpg.cti.gr


Η συμμετοχή των μαθητών θα βοηθήσει στην εξαγωγή συμπερασμάτων προκειμένου να μελετηθούν και να αξιολογηθούν οι συνθήκες διεύρυνσης της ψηφιακής εκδοχής του ΚΠΓ. Ιδιαιτέρως, τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα συμβάλλουν με ουσιαστικό τρόπο στην εξέλιξη και οριστική διαμόρφωση ενός πλέγματος υπηρεσιών, συστημάτων και διαδικασιών τα οποία θα μπορεί να αξιοποιήσει ευρύτερα η πολιτεία.

Για το σκοπό αυτό οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διευκολύνουν τη συμμετοχή των μαθητών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι εξετάσεις που θα διεξαχθούν έχουν τον χαρακτήρα διάγνωσης – αξιολόγησης του επιπέδου γλωσσομάθειας και απευθύνονται σε μαθητές της Δ/μιας Εκπαίδευσης του τρέχοντος σχολικού έτους προκειμένου να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν.

Μεταξύ άλλων οι συμμετέχοντες, και ειδικότερα όσοι προετοιμάζονται για την συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας, θα έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν το επίπεδο των υφιστάμενων ικανοτήτων τους.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε ελεγχόμενη γεωγραφικά κλίμακα στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2015 σε εργαστήρια πληροφορικής σχολικών μονάδων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον σε ανοιχτή πρόσκληση που απεύθυνε το ΙΤΥΕ-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και συγκεκριμένα στις πρωτεύουσες (ή / και πόλεις) των ακόλουθων νομών της χώρας:

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ν. ΑΧΑΪΑΣ, Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ,

ΚΡΗΤΗ (Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ)


Εφόσον η ζήτηση εκ μέρους των μαθητών υπερβεί τη δυναμικότητα υποδοχής των εξεταστικών κέντρων, η τελική επιλογή θα γίνει με κλήρωση.

Πρόσβαση στο σύστημα αιτήσεων - απόκτηση κωδικών

Όσοι μαθητές επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://kpg.cti.gr/

επιλογή μενού «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ» - «ΕΓΓΡΑΦΗ»


συμπληρώνοντας αρχικά τη φόρμα απόκτησης κωδικών πρόσβασης στο σύστημα των αιτήσεων συμμετοχής.

Εφόσον συμπληρωθούν τα ζητούμενα στοιχεία, μετά την καταχώρηση ελέγχονται για την πληρότητά τους και αφού δοθεί έγκριση, επιβεβαιώνεται η ενεργοποίηση των κωδικών μέσω μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί από τον ενδιαφερόμενο.

Προσοχή: η απόκτηση κωδικών πρόσβασης δεν ισοδυναμεί με υποβολή αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις. Η αίτηση συμμετοχής πραγματοποιείται μόλις ανακοινωθεί ο προγραμματισμός διενέργειας εξετάσεων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου μαθητή (ή γονέα / κηδεμόνα).

Επισήμανση: όσοι μαθητές έχουν ήδη αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης για τη συμμετοχή τους στο έργο «Πιστοποίηση των Μαθητών της Δ/μιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ» δεν απαιτείται να πραγματοποιήσουν κάποια ενέργεια. Δηλαδή μπορούν να αξιοποιήσουν τους κωδικούς πρόσβασης που ήδη διαθέτουν προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.

Περιεχόμενο εξέτασης

Οι ικανότητες που θα ελεγχθούν αφορούν στην κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου. Δηλαδή οι μαθητές θα κληθούν κατά την εξέταση – αξιολόγηση, να διαβάσουν κείμενα, να παρατηρήσουν αντικείμενα (σχήματα, εικόνες κλπ), να ακούσουν ηχητικά μηνύματα και να απαντήσουν σε ερωτήματα πολλαπλής επιλογής ή συμπλήρωσης κενών ή αντιστοίχισης.

Τα επίπεδα γλωσσομάθειας στα οποία θα διακριθεί η επίδοσή τους είναι τα ακόλουθα:

 • Επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας»
 • Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας»
 • Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας»
 • Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας»
 • Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας»
 • Επίπεδο Γ2 «Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας»


ενώ οι γλώσσες που μπορούν να εξεταστούν και από τις οποίες μπορούν να επιλέξουν μια (1) οι μαθητές, είναι :

 • Αγγλική γλώσσα
 • Γαλλική γλώσσα
 • Γερμανική γλώσσα
 • Ιταλική γλώσσα και
 • Ισπανική γλώσσα


Η διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας είναι κυμαινόμενη λόγω του προσαρμοστικού χαρακτήρα της εξέτασης αλλά δεν θα ξεπερνά τις δύο (2) ώρες περίπου.

Πρόσβαση σε υλικό προετοιμασίας

Περισσότερες πληροφορίες και αντιπροσωπευτικό υλικό εξοικείωσης με τη διαδικασία διατίθενται στην πύλη πληροφόρησης του έργου στη διεύθυνση:

http://kpg.cti.gr

επιλογή μενού «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ» - «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι μαθητές ζητήσουν και λάβουν κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα αιτήσεων θα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις που θα υλοποιηθούν στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2015 και στις προαναφερόμενες περιοχές.

Κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, θα επιλέξουν:

 • Τη γλώσσα εξέτασης
 • Το επιθυμητό επίπεδο γλωσσομάθειας (σύμφωνα με τη δική τους εκτίμηση για τις ικανότητες που θεωρούν ότι έχουν)
 • την ημέρα και την τοποθεσία στην οποία επιθυμούν να προσέλθουν.


Εφόσον η ζήτηση εκ μέρους των μαθητών υπερβεί τη δυναμικότητα υποδοχής των εξεταστικών κέντρων, η τελική επιλογή θα γίνει με κλήρωση. Για το σκοπό αυτό κάθε αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται από έναν τυχαίο αριθμό.

Στους μαθητές που θα υποβάλλουν αίτηση και θα επιλεγούν να συμμετέχουν σε προγραμματισμένες εξετάσεις, θα γνωστοποιηθεί η μέρα και ώρα προσέλευσης, μέσω του προσωπικού λογαριασμού τους στο πληροφοριακό σύστημα.

Κατά την προσέλευση στο Κέντρο Πιστοποίησης κάθε υποψήφιος θα πρέπει να φέρει:

Α) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

Β) Το έντυπο συμμετοχής που θα μπορεί να τυπώσει από το πληροφοριακό σύστημα

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινώνονται στην πύλη πληροφόρησης του έργου (http://kpg.cti.gr), από την επιλογή «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» αλλά και μέσω των προσωπικών λογαριασμών κάθε υποψηφίου.

Συνοπτικά τα βήματα για όσους μαθητές ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος:

 • Απόκτηση πρόσβασης στο σύστημα αιτήσεων (http://kpg.cti.gr -> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ -> ΕΓΓΡΑΦΗ
 • Μετά από έγκριση γίνεται ενεργοποίηση των κωδικών πρόσβασης (η ενημέρωση ενεργοποίησης στέλνεται στο προσωπικό e-mail που δηλώθηκε)
 • Υποβολή αίτησης (http://kpg.cti.gr/kpgMis/home -> Είσοδος Μαθητή)
 • Αναμονή για το αποτέλεσμα της κλήρωσης συμμετοχής, το οποίο ανακοινώνεται στον προσωπικό λογαριασμό των μαθητών που αιτήθηκαν

  • Προσέλευση στο Κέντρο Εξέτασης, την ημέρα και ώρα που υποδεικνύει το έντυπο συμμετοχής έχοντας μαζί τους τα παραπάνω έγγραφα


Για τις ανάγκες παροχής πληροφόρησης προς τους ενδιαφερόμενους λειτουργούν οι ακόλουθες υποδομές:

Α) Πύλη ενημέρωσης – πληροφόρησης στην διεύθυνση: http://kpg.cti.gr

B) Πληροφόρηση μέσω τηλεφώνου στους αριθμούς:

2610-960434 – κα Μπούρου Αναστασία

2610-960406 – κα Γιαννούλη Βέρα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝΠ/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ