Ψηφίστηκε τροπολογία για τις αποζημιώσεις των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στις διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγωγής, υποστήριξης, βαθμολόγησης/αναβαθμολόγησης και έκδοσης των αποτελεσμάτων εξετάσεων. Με τη ρύθμιση αυτή καλύφθηκε το κενό της νομοθεσίας σχετικά με τη δυνατότητα καθορισμού των αμοιβών των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού που συμμετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγωγής, υποστήριξης, βαθμολόγησης και έκδοσης αποτελεσμάτων των εξετάσεων ελληνομάθειας και των εξετάσεων χορήγησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Στην ειδική έκθεση της τροπολογίας αναφέρεται ότι προκαλείται ετήσια δαπάνη, από την καταβολή αποζημίωσης στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στις διαδικασίες των εξετάσεων ελληνομάθειας και χορήγησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Το ακριβές ύψος της εν λόγω δαπάνης θα καθοριστεί με κ.υ.α. Πάντως, σύμφωνα με το επισπεύδον Υπουργείο η δαπάνη για τη διεξαγωγή των πραναφερόμενων εξετάσεων, ανέρχεται στο ποσό των 800 χιλ. ευρώ, περίπου και έχει ήδη προϋπολογισθεί για το τρέχον έτος.

Ακολουθεί η τροπολογία που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής και εντάχθηκε ως άρθρο 52 στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

«Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το λοιπό προσωπικό που αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγωγής, υποστήριξης, βαθμολόγησης/αναβαθμολόγησης και έκδοσης των αποτελεσμάτων των:

Α) γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Β) των εξετάσεων ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ)

Γ) των εξετάσεων ελληνομάθειας και

Δ) των εξετάσεων χορήγησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας καθώς και στις διαδικασίες αναβαθμολογήσεων γραπτών δοκιμίων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορίζεται αποζημίωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η οποία εκδίδεται το αργότερο έως 31.12.2016 μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παρ.3. Μεταβατικά για το τρέχον έτος και έως την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί.

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στην οργάνωση και διεξαγωγή σχολικών αγώνων και διοργανώσεων (αθλητικοί αγώνες και διοργανώσεις, ενδοσχολικής ή τοπικής ή περιφερειακής ή πανελλήνιας ή διεθνούς εμβέλειας), καθώς και κάθε είδους συναφείς και αναγκαίες δαπάνες, όπως οι δαπάνες αποζημίωσης (ημερήσιας, ανά αγώνα, αναδιοργάνωση κλπ) μετακίνησης, διαμονής, διατροφής καθώς και λοιπές δαπάνες, οι οποίες θα περιγράφονται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, μη τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3».