ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 32
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2740/1999 (Α ́186) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνιστάται επταμελής Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη Διδακτι- κού Επιστημονικού Προσωπικού(Δ.Ε.Π.) ή ομότιμους κα- θηγητές των τμημάτων ξένων γλωσσών των Α.Ε.Ι., ή εκ- παιδευτικούς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των κλάδων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής Φιλολογίας.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται τουλάχιστον δύο εισηγητές θεμάτων για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα από τα προαναφερόμενα μέλη.

Η θητεία των μελών της εξεταστικής επιτροπής είναι διετής, αρχίζει την 1η Ια- νουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έ- τους.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Α- ντιπρόεδρος της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, εκ των μελών αυτής, καθώς και ένας Γραμματέας με τον α- ναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμ- ματείας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά- των του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά- των, κλάδου ΠΕ, που έχουν γνώση μίας ξένης γλώσσας ή από εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης των κλάδων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Αγγλικής, Γαλλι- κής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής Φιλο- λογίας.

Για τη διοικητική υποστήριξη της ως άνω Επιτρο- πής μπορεί να ορίζεται με την ίδια απόφαση περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό.»