Το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για το που θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα με την διαδικασία του κατ΄επείγοντος στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο

- Η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των διενεργούμενων έως τώρα εξετάσεων με έντυπα μέσα, προκειμένου να συνεχιστεί η παροχή έγκυρης πιστοποίησης με χαμηλά εξέταστρα για τους υποψηφίους.

- Η θεσμοθέτηση των , προκειμένου να μπορέσει το εθνικό σύστημα πιστοποίησης της γλωσσομάθειας να ανταγωνιστεί τα αντίστοιχα ξένα συστήματα πιστοποίησης, τα οποία έχουν αρχίσει ήδη να περνούν στην ηλεκτρονική μορφή και να αξιοποιούν την τεχνολογία για την οργάνωση των εξετάσεων και την προετοιμασία των υποψηφίων.
Το κέρδος των πολιτών από τη συμμετοχή τους στις ηλεκτρονικές εξετάσεις για το ΚΠΓ είναι πολλαπλό, καθόσον έχει ήδη προβλεφθεί μέσα στο σχολείο η προετοιμασία των μαθητών/τριών (για την οποία η μέση ελληνική οικογένεια ξοδεύει περίπου 700 εκατομμύρια ετησίως), ενώ έχει επίσης αναπτυχθεί το ηλεκτρονικό σχολείο του ΚΠΓ για να υποβοηθήσει την προετοιμασία των μαθητών-υποψηφίων. Επίσης προβλέπεται ακόμη η ανάπτυξη –με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ— ενός ηλεκτρονικού φροντιστηρίου για την υποστήριξη της ατομικής προετοιμασίας των υποψηφίων δωρεάν.

- Η αξιοποίηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, των υλικοτεχνικών και εκπαιδευτικών υποδομών, των πληροφορικών συστημάτων και ηλεκτρονικών εφαρμογών και γενικότερα της τεχνογνωσίας που έχουν αναπτύξει τρεις φορείς του Δημοσίου (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και ΙΤΥΕ-Διόφαντος), χάρη στην συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό κράτος.

- Η διευκόλυνση της διαδικασίας πιστοποίησης του επιπέδου γλωσσομάθειας σε περιοχές της περιφέρειας, δεδομένου ότι το ΥΠΠΕΘ στοχεύει στην ενίσχυση της εκμάθησης των ξένων γλωσσών στο σχολείο με στόχο οι μαθητές/τριες να μπορούν να φτάσουν στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε επίπεδο Β1 στην 1η ξένη γλώσσα και σε επίπεδο Α1 στη 2η ξένη γλώσσα.

Με το δεύτερο κεφάλειο του νομοσχεδίου ρυθμίζονται θέματα εύρυθμης λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας (ΕΒΕ) και των λοιπών Δημοσίων Βιβλιοθηκών. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προβαίνει σε υλοποίηση των όρων της κυρωθείσας με το ν.3785/2009 (Α΄ 138) Συμβάσεως Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος», του Ελλη¬νικού Δημοσίου, της ΕΒΕ, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Α.Ε. με την επωνυμία «Ολυμπιακά Ακίνητα» και της Α.Ε. με την επωνυμία «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου» σχετικά με την υλοποίηση του υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου με την επωνυμία «Κέντρο Πο-λιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Με τη σύμβαση αυτή καθίσταται δυνατή η μετεγκατάσταση της ΕΒΕ στις νέες υποδομές του ανωτέρω υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου, με γνώμονα τις ειδικές συνθήκες που επιβάλλουν η μοναδικότητα και η ανεκτίμητη αξία των θησαυρών της εθνικής πολιτιστικής κληρονομίας. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού αντικαθίστανται και εκσυγχρονίζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3149/2003 (Α΄ 141), προκειμένου να καλυφθούν νομοθετικά οι νέες λειτουργίες που θα διαθέτει η ΕΒΕ και οι νέες υπηρεσίες που θα παρέχει στη καινούργια αυτή περίοδο της ιστορίας της.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία αφορούν τους μαθητές/τριες και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Επιπρόσθετα, με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το σύνολο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως η αναγνώριση προϋπηρεσίας μετά το διορισμό από ελευθέριο επάγγελμα ή εξαρτημένη εργασία και εν γένει θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης.

Επίσης με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ ρυθμίζονται επείγοντα ανωτάτης εκπαίδευσης καθώς και ζητήματα για την έρευνα.