Αλλαγές φέρνει άρθρο για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στο σχέδιο νόμου του ΥΠΠΕΘ:

 1. Στην παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) οι λέξεις «των εξετάσεων του 2018»
  αντικαθίστανται από τις λέξεις «των εξετάσεων Μαΐου 2019».
  2. Στο άρθρο 3 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
  α) η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. Έργο της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής είναι η προετοιμασία και η διεξαγωγή των
  εξετάσεων του παρόντος άρθρου και ειδικότερα ο καθορισμός της εξεταστέας ύλης κατά
  την προφορική δοκιμασία, ο καθορισμός των θεμάτων της γραπτής δοκιμασίας, η εποπτεία
  της αποστολής των θεμάτων σε εξεταστικά κέντρα, η παροχή οδηγιών προς όλους όσους
  απασχολούνται στις εξετάσεις και η εποπτεία των διεξαγόμενων δοκιμασιών.».
  β) η παρ. 3, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
  4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής:


«3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι
εξεταστές δοκιμασιών για την αξιολόγηση παραγωγής προφορικού λόγου. Με απόφαση
του Προέδρου του βαθμολογικού ή των βαθμολογικών κέντρων ορίζονται οι βαθμολογητές
δοκιμασιών για την αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου. Με απόφαση των
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ορίζονται οι επιτηρητές της διεξαγωγής των
εξετάσεων.».


γ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, συνιστάται
επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων σε κάθε εξεταστικό κέντρο, που αποτελείται από τρία
μέλη, από τα οποία το ένα ορίζεται ως Πρόεδρος αυτής, το δεύτερο ως Γραμματέας και το
τρίτο ως βοηθός Γραμματέας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι υπάλληλοι που
επιφορτίζονται με την τεχνική υποστήριξη και την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής
αυτής.».


δ) στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ. δ΄ της
παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141), οι λέξεις «ο γραμματέας της Κεντρικής
Εξεταστικής Επιτροπής ή ο αναπληρωτής του» αντικαθίστανται με τις λέξεις «υπάλληλος
του Τμήματος Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών.».
3. Στο άρθρο 4 του ν. 2740/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 1του ν. 4452/2017, αντικαθίστανται ως εξής:
«Η βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας των δύο (2) βαθμολογητών.
Αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται σε καμία από τις τέσσερις ενότητες.».
β) στο τέλος της παρ. 4, όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 4452/2017 (Α΄ 17), προστίθεται εδάφιο ως εξής:


«Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε εξεταστικά κέντρα που ορίζονται, ύστερα από
εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.».
γ) Η παρ. 5, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4452/2017,
αντικαθίσταται ως εξής:


«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα
θέματα που έχουν σχέση με την οργάνωση και τη διενέργεια των εξετάσεων, την τήρηση
Μητρώου αξιολογητών, την αποστολή των θεμάτων, τον τρόπο γραπτής και προφορικής
εξέτασης, τη διαδικασία βαθμολόγησης, τα τυχόν ελάχιστα όρια βαθμολογίας, την έκδοση
αποτελεσμάτων, τη συγκρότηση των οργάνων, καθώς και τον τύπο του πιστοποιητικού που
χορηγείται στους επιτυχόντες.».