ΟΕΦΕ «Επαναφορά της απαλλαγής των υπηρεσιών εκπαίδευσης»

Ο Φοροτεχνικός της Ομοσπονδίας κ. Νίκος Αυλωνίτης μας ενημερώνει ότι, με το άρθρο 19 «Επαναφορά της απαλλαγής των υπηρεσιών εκπαίδευσης» του Ν.4346/20-11-2015 καταργήθηκε αναδρομικά από 20/07/2015 ο Φ.Π.Α. στην Ιδιωτική Εκπαίδευση. Ως εκ τούτου επανερχόμεθα στο προηγούμενο καθεστώς απαλλαγής, χωρίς να υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα για το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να εισπράξουμε ή να αποδώσουμε Φ.Π.Α., ως δηλαδή ο Φ.Π.Α. στην Ιδιωτική Εκπαίδευση να μην νομοθετήθηκε ποτέ. Παρά ταύτα όμως, επειδή από 20/07/2015 μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4346/20-11-2015 έγιναν κάποιες εργασίες σχετικά με το Φ.Π.Α., αυτές θα πρέπει να ανακληθούν με την κάτωθι διαδικασία :

α) Να υποβάλουμε δήλωση μεταβολών στην Δ.Ο.Υ. έως 30/12/2015 για την ένταξη μας στο απαλλασσόμενο καθεστώς Φ.Π.Α. από 20/07/2015.

β) Να εκδώσουμε πιστωτικά φορολογικά στοιχεία για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους γονείς – πελάτες μας, εφόσον έχουμε εισπράξει από αυτούς το Φόρο ή μέρος αυτού. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υπογραφή του γονέα – πελάτη επάνω στο σώμα του πιστωτικού φορολογικού στοιχείου και η αναγραφή των παρακάτω στοιχείων του: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και ημερομηνία υπογραφής .

Επί πλέον διευκρινίζεται ότι :
  • Ο Φ.Π.Α. που προκύπτει προς καταβολή βάσει δηλώσεων Φ.Π.Α. που έχουν υποβληθεί για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν από 20.7.2015 έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, θεωρείται ως μη οφειλόμενος, υπό τον όρο της έκδοσης πιστωτικών φορολογικών στοιχείων. Ο Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείς και επιστρέφεται.
  • Δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης που ενδεχομένως έχουν υποβληθεί από 20.7.2015 έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, αγνοούνται πλήρως και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
  • Πρόστιμα που τυχόν επιβλήθηκαν έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων μεταβολών και δηλώσεων αποθεμάτων μετάταξης σε υποκείμενους στο Φ.Π.Α. που εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. από 20.7.2015, διαγράφονται. Τα ποσά που ενδεχομένως έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τους υποκείμενους με απόφαση των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ..