Υπαγωγή των Κέντρων Μελέτης στο ΦΠΑ ή ΟΧΙ;

Ενημέρωση απο ΠΣΚΙΚΞΓ

Σύμφωνα με την περίπτωση ιβ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ . Π . Α ( ν.2859/2000) απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή.

Στην περίπτωση των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, ( Κ.Ξ.Γ. ), καθώς και των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης, (Φ.Μ.Ε), αρμόδια αρχή είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επομένως τα Κ.Ξ.Γ. και τα Φ.Μ.Ε., ( τα έχοντα άδεια από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τις π αρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης ), απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. Για τα κέντρα μελέτης παραθέτουμε την άποψη του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία αναφέρει : (δειτε ΕΔΩ)

europalso.gr