Σύμφωνα με ενημέρωση του ΠΣΚΙΚΞΓ δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης οι προβλέψεις κάθε είδους, εκτός αν πρόκειται για προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προέρχονται από λιανικές πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτες και πληρούν τα κριτήρια που περιγράφονται στην ΠΟΛ.1056/2.3.2015.

Επιγραμματικά:

  1. Για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των 1.000€ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών, μπορεί να σχηματιστεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό 100% της εν λόγω απαίτησης.
  2. Για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω των 1.000€ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών, μπορεί να σχηματιστεί πρόβλεψη ως εξής:
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
>12 μηνών50%
>18 μηνών75%
>24 μηνών100%

Τέλος να σημειώσουμε ότι τα παραπάνω ισχύουν για προβλέψεις που σχηματίζονται στα φορολογικά έτη από 01.01.2014 και μετά.

Δείτε εδώ την ΠΟΛ.1056/2.3.2015 για περισσότερες διευκρινίσεις.